Ocena stosowania rozporządzenia (UE) nr 376/2014

Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny stosowania rozporządzenia (UE) nr 376/2014 w sprawie zgłaszania, analizy i działań następczych w odniesieniu do zdarzeń w lotnictwie cywilnym.

W ramach powyższego procesu ocenione zostanie, czy i w jakim stopniu rozporządzenie osiągnęło swoje cele oraz identyfikowane będą ewentualne kwestie i wyzwania mające wpływ na jego stosowanie.
 
Konsultacje społeczne stanowią część procesu gromadzenia danych prowadzonego w kontekście oceny wprowadzonych regulacji prawnych. Celem konsultacji jest zebranie opinii możliwie najszerszego kręgu zainteresowanych stron na temat kwestii związanych z głównymi kryteriami prowadzonej oceny, tj.: stosowność, skuteczność, efektywność i wartość dodana wynikająca z rozporządzenia  
 
Z początkiem listopada br. rozpocznie się 12-tygodniowa otwarta konsultacja społeczna (link do strony internetowej
 
Kwestionariusz został przygotowany przez Komisję Europejską w podstawowym, nietechnicznym języku.
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie.

źródło:ULC

Komentarze