Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024

Trzeci okres referencyjny (Reference Period –RP3) obejmuje lata 2020 – 2024. Wstępne założenia dotyczące poziomu ambicji na okres referencyjny obejmujący lata 2020 – 2024 zawarto w dokumencie opracowanym przez Performance Review Body (PRB) opracowanym w czerwcu 2016 r. (PRB White Paper – RP3 Performance Objectives). Tym samym zainicjowany został proces tworzenia celów na okres RP3, rozpoczęto dyskusję z państwami członkowskimi oraz instytucjami zaangażowanymi w funkcjonowanie i rozwój żeglugi powietrznej oraz użytkownikami przestrzeni powietrznej na temat możliwości poprawy funkcjonowania systemu skuteczności działania w kolejnych latach.
 
Wskazano, iż wzrost poziomu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej osiągnięty w trakcie poprzednich okresów referencyjnych, spodziewane wdrożenie technicznych systemów wspomagających proces zarządzania ruchem lotniczym m.in. w ramach Single European Sky ATM Research (SESAR) oraz implementacja nowych rozwiązań funkcjonalnych będą podstawą do opracowania celów na okresu – RP3.

Z punktu widzenia procesu tworzenia planów skuteczności działania kluczową kwestią są rozwiązania prawne i proces legislacyjny dotyczący tego obszaru. Bazując na doświadczenia z poprzednich lat, Komisja Europejska zidentyfikowała potrzebę dostosowania niektórych przepisów do nowych wymagań, które będą miały kluczowe znaczenie w realizacji przyszłych zadań. W opublikowanej w grudniu 2015 r. Lotniczej Strategii dla Europy – Aviation Strategy for Europe KE wskazała na potrzebę zmiany rozporządzeń wykonawczych Komisji (EU) Nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającej system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz Nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającej wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. Działanie to ma na celu uproszczenie obowiązujących procedur, zapewnienie transparentności w podejmowaniu decyzji oraz aktywne włączenie wszystkich zainteresowanych stron w rozwój systemu zarządzania ruchem lotniczym i zwiększenie zdolności całego sektora lotniczego w Europie.

Prowadzone w latach 2017-2018 przez ekspertów lotniczych i przedstawicieli ośrodków naukowych analizy jak również konsultacje ze środowiskiem lotniczym mające na celu poprawę stanu prawnego związanego z systemem skuteczności działania przyniosły rozwiązanie w postaci nowego, jednolitego rozporządzenia wykonawczego Commission Implementing Regulation (EU) laying down a performance and charging scheme in the Single European Sky wraz z Annex. Rozporządzenie zostało przyjęte w trakcie posiedzenia ad hoc Single Sky Committee w dniu 17 grudnia 2018 r.


Przyjęcie nowelizacji rozporządzeń wykonawczych miało zasadniczy wpływ na planowanie celów skuteczności działania na okres RP3 oraz ich wartości. PRB przesłało wstępny zakresu celów unijnych w dokumencie „PRB Advice to the Commission in the setting of Union-wide performance targets for RP3”  z dnia 30 września 2018 r.:
 
Następnie wraz z postępem prac nad nowym rozporządzeniem wykonawczym, PRB uaktualniło zakres celów unijnych, który w finalnej formie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej do połowy lutego 2019 r. Po zakończeniu etapu prac w KE, zostaną one poddane głosowaniu na forum Single Sky Committee pod koniec marca br. Następnie, zgodnie z nowym rozporządzeniem, KE ma obowiązek zaprezentowania propozycji ogólnounijnych Key Performance Indicators - KPI do dnia 1 czerwca 2019 r.

W propozycji celów unijnych na okres RP3 w dalszym ciągu zachowane zostaną te same cztery obszary skuteczności działania: efektywność kosztowa (KPA COST EFFICIENCY), przepustowość (KPA CAPACITY), bezpieczeństwo (KPA SAFETY) oraz środowisko (KPA ENVIRONMENT).

W zakresie KPA COST EFFICIENCY, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:
 
Total Cost – minus 1,8% w całym okresie referencyjnym;
Determined Unit Cost – minus 4,1%.
Total Cost – minus 0,8% w latach 2020-2022;
Determined Unit Cost – minus 3,3% w latach 2020-2022.
Total Cost – minus 3,3% w latach 2023-2024;
Determined Unit Cost – minus 5,3% w latach 2023-2024.

W zakresie KPA CAPACITY, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:
 
  2020 2021 2022 2023 2024
Wartość opóźnienia: w minutach na lot 0,80 0,70 0,60 0,50 0,50


W zakresie KPA SAFETY, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:

Do oceny KPA SAFETY w okresie RP3 będzie stosowany jedynie wskaźnik Effectiveness of Safety Management (EoSM), który będzie wyznaczany dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Air Navigation Services Provider - ANSP). Wskaźnik ten będzie nawiązywał do wyników osiągniętych przez ANSP w dotychczasowym okresie, tj.:
 
- poziom E dla okresu RP2 będzie odpowiadał poziomowi D dla Safety Risk Management,
- poziom D z okresu RP2 będzie odpowiadał poziomowi C we wszystkich pozostałych wskaźników (Safety Policy and Objectives, Safety Assurance, Safety Promotion, Safety Culture).
 
W zakresie KPA ENVIRONMENT, PRB zaproponowało następujące wartości celu UE:
 
  2020 2021 2022 2023 2024
horyzontalna efektywność lotu na trasie dla faktycznej trajektorii 2,53% 2,47% 2,40% 2,40% 2,40%

Czas na opracowanie celów lokalnych i planów skuteczności działania przez poszczególne państwa przewidziany jest w drugim i trzecim kwartale br. Zgodnie z harmonogramem zawartym w nowym rozporządzeniu wykonawczym „Commission Implementing Regulation (EU) laying down a performance and charging scheme in the Single European Sky” władze lotnicze państw członkowskich zobowiązane są do przekazania lokalnych planów skuteczności działania wraz z celami dla obszarów skuteczności działania do dnia 1 października 2019 r.
 
Performance Plan Consultation Meeting, 22 sierpnia 2019 r.

W celu zapewnienia udziału wszystkich instytucji i podmiotów zainteresowanych właściwym funkcjonowaniem systemu skuteczności działania w kolejnym okresie referencyjnym w dniu 22 sierpnia 2019 r. planowane jest spotkanie konsultacyjne (Steakholders Consultations). 

Komentarze