Legalne Pokazy Lotnicze 2019

Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu i są organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych. 


Wyróżnia się dwa rodzaje pokazów lotniczych. Pokaz lotniczy, który jest jednocześnie imprezą masową z udziałem publiczności powyżej 1000 osób  (art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze) oraz pokaz lotniczy, gdzie liczba osób jest mniejsza niż 1000 (art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze). 


W 2019 roku opłata wynosi :
 
Opłata podstawowa wynosi 165 PLN, zwiększona o 56 PLN za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku.

UWAGA:


Opłacie podlega:
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego (art. 123 ust 1b ustawy - Prawo lotnicze), tj. opłata podstawowa, to 165 PLN oraz opłata 56 PLN za każdy statek powietrzny biorący udział w dynamicznej części pokazu lotniczego w każdym dniu pokazu. (jeżeli statek powietrzny bierze udział w dwóch dniach pokazu to należy wnieść opłatę podstawową 165 PLN plus  2 x 56 PLN)

 Opłacie nie podlega:
 
1. Trening do pokazu oraz wystawa statyczna statków powietrznych.
2. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego (art. 123 ust  1d ustawy - Prawo lotnicze).
3. Wniosek o obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu,
4. Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości lotów akrobacyjnych na wysokości mniejszej niż 300 m nad poziomem terenu nad lotniskiem/ w strefie akrobacji.
 
Opłatę lotniczą należy uiścić na konto:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Narodowy Bank Polski
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

 

Z tytułu:
Załącznik nr 6, Tabela nr 1, część III, pkt 3.13, ppkt 33 ,,Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego”.

 
Formularze wniosków dotyczące pokazów lotniczych:

1. Wniosek o wyrażanie zgody na przeprowadzenie pokazu lotniczego i obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu wraz z programem pokazu lotniczego, zgodnie z art. 123 ust. 1b.
docxplik do pobrania60.99 KB

2. Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia pokazu lotniczego i wniosek na obniżenie wysokości lotów akrobacyjnych w strefie pokazu wraz z programem pokazu lotniczego, zgodnie z art. 123 ust. 1d.
docxplik do pobrania59.8 KB

3. Wniosek o wyrażanie zgody na obniżenie minimalnej wysokości lotów akrobacyjnych na wysokości mniejszej niż 300 m nad poziomem terenu nad lotniskiem/ w strefie akrobacji.
docxplik do pobrania31.55 KB

W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, informujemy o najważniejszych zmianach w przepisach dotyczących pokazów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 kwietnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych, wprowadziło następujące zmiany w paragrafach:
 • 5 ust. 2 - doprecyzowano, że loty akrobacyjne nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności  można wykonywać wyłącznie w strefie lotów  akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego;
 • 7 ust. 2 pkt 5 - opisano jakie wymagania powinien posiadać dyrektor pokazu lotniczego w zakresie o których mowa w § 9 ust. 1;
 • 7 ust. 2 pkt 5a - opisano jakie wymagania powinien posiadać kierownik programu pokazu lotniczego, kierownik lotów oraz kierownik skoków, jeżeli został wyznaczony, a także rodzaj posiadanych uprawnień, o których mowa w § 12 ust. 1;
 • 7 ust. 2 pkt 5b - dodano przepis o którym mowa w § 12 ust. 1a, że dyrektor pokazu lotniczego może, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pokazu lotniczego, dodatkowo wyznaczyć osoby, które w jego ocenie są niezbędne do organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
 • 7 ust. 2 pkt 9 - dodano przepis o organizacji naziemnego ruchu statków powietrznych; pojazdów i pieszych;
 • 7 ust. 4 - dodano przepis, że program pokazu lotniczego sporządza organizator pokazu lotniczego, uwzględniając postanowienia instrukcji operacyjnej lotniska albo lądowiska, na którym jest planowany pokaz lotniczy;
 • 8 ust. 1 pkt 2 - dodano przepis, że oświadczenie wyrażające zgodę na podjęcie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego podpisuje także kierownik skoków jeżeli został wyznaczony;
 • 8 ust. 1 pkt 3 - dodano przepis zobowiązujący dodatkowo wyznaczone osoby do złożenia oświadczenia osób, o których mowa w § 12 ust. 1a, wyrażające zgodę na podjęcie przez nie obowiązków w zakresie organizacji i prowadzenia pokazu lotniczego;
 • 12 ust. 3 – uchylony; (3. Dyrektor pokazu lotniczego wyznacza kierownika skoków, jeżeli w pokazie lotniczym będą wykonywane skoki spadochronowe.) nadano nowe brzmienie zapisowi w § 12 ust. 1 pkt 3.
 • 12 ust. 8 - dodano przepis mówiący, że dyrektorowi pokazu lotniczego podlegają osoby, o których mowa w ust. 1 i 1a;
 • 14 ust 3 - uszczegółowiono przepis odnośnie współpracy organizatora pokazu lotniczego z właściwą terytorialnie instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego oraz obowiązku uzgadniania warunków i zasad współpracy z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego w przyległych elementach struktury przestrzeni powietrznej.
 • 23 ust. 2 pkt 5 - zmieniono wysokość bezwzględną na względną;
 • 23 ust. 2 pkt 6 - dodano przepis, który wnosi obowiązek określenia rodzaju dokumentu zdatności statku powietrznego wraz z datą jego ważności;
 • 30 ust. 1 pkt 4 - dodano przepis dotyczący udziału skoczka spadochronowego w pokazach lotniczych z uprawnieniem klasy wyszkolenia co najmniej C-PJ(C);
 • 38 ust. 2 - dodano przepis, że podczas pokazu lotniczego loty statkiem powietrznym wykonuje się z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w instrukcji użytkowania w locie albo dokumencie równoważnym wydanym przez właściwy organ państwa obcego dla danego statku powietrznego lub w dokumencie wydanym w ramach lotnictwa państwowego.
Treść rozporządzenia znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji
 
Pokazy lotnicze w sezonie 2016 r. – analiza oraz wnioski i zalecenia
 
Zachęcamy do zapoznania się z analizą dotyczącą przeprowadzonych pokazów lotniczych w sezonie 2016 r.Wnioski i zalecenia zostały sformułowane na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów ULC. Mamy nadzieję, że opracowanie przyczyni się do zwiększenia świadomości zagrożeń przy organizacji pokazów, a także stosowania dobrych praktyk lotniczych przez organizatorów.
 
 Organizując pokaz lotniczy należy przestrzegać w szczególności przepisów:
 
• ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, z późn. zm.),
• ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504),
• rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 956).

Pokaz lotniczy wg ustawy Prawo lotnicze art. 123 ust. 1a

Przez pokaz lotniczy należy rozumieć loty statków powietrznych organizowane dla publiczności w celu zademonstrowania sprzętu lotniczego lub umiejętności pilotów, które nie są

• Pkt 1) wykonywane wyłącznie w ramach szkolenia lub treningu;
• Pkt 2) organizowane wyłącznie w celach handlowych lub zawodowych

Ustawa przewiduje dwa rodzaje pokazów lotniczych. Pokaz lotniczy, który jest jednocześnie imprezą masową z udziałem publiczności powyżej 1000 osób  (art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze) oraz pokaz lotniczy, gdzie liczba osób jest mniejsza niż 1000 (art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze). Różnica w tych dwóch typach pokazów lotniczych skutkuje odmiennymi przepisami oraz innym tokiem postępowania administracyjnego. Jest to istotne ze względu na wymagane dokumenty potrzebne do złożenia w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Przelot statków powietrznych jest również zaliczany jako pokaz lotniczy.

Loty akrobacyjne w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego wykonuje się na wysokości większej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu. Jeżeli organizator pragnie obniżyć wysokość lotów akrobacyjnych musi złożyć dodatkowo wniosek o obniżenie wysokości.

 
Zastrzeżenie:
 
• Lot statku powietrznego podczas pokazu lotniczego polegający na imitacji: działań ratowniczych, zadań agrolotniczych, działań taktycznych, gaszenia pożaru, lądowania w przypadku lotu nad droga startową, zawodów lotniczych– wykonuje się tylko w ramach pokazu lotniczego spełniającego wymagania imprezy masowej (art. 123 ust. 1b), wymóg zawarty w rozporządzeniu w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych (§ 36 ust. 3).
• Strefę pokazu lotniczego należy ustalić z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej PAŻP.
• W przypadku organizowania pokazu lotniczego na terenie lotniska należy pamiętać, iż starty i lądowania na lotnisku cywilnym, w tym wykonywanie w ramach pokazu lotniczego muszą odbywać się zgodnie z Instrukcją Operacyjną Lotniska (INOP) (art. 69 ustawy Prawo lotnicze).
• Jeżeli strefa pokazu lotniczego jest wyznaczona nad cywilnym lotniskiem  lub lądowiskiem, to przy wyznaczaniu tej strefy należy uwzględnić warunki użytkowania odpowiednio lotniska lub lądowiska zawarte w INOP (§ 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).

• Zarządzający lotniskiem cywilnym lub lądowiskiem może przerwać, zawiesić lub odwołać pokaz odbywający się na danym lotnisku (lądowisku), informując o tym organizatora pokazu lotniczego, gdy w jego ocenie zachodzi możliwość zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa dla osób lub statków powietrznych znajdujących się na lotnisku lub lądowisku (§ 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych).

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 0-22 520 75 00 lub 520 73 97 lub na adres mailowy pokazy@ulc.gov.pl
 
Obowiązujące terminy:

• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust.1b ustawy Prawo lotnicze wniosek razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• W przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d ustawy Prawo lotnicze powiadomienie razem z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
• Jeżeli wniosek organizatora pokazu lotniczego wraz z programem pokazu nie spełnia wymogów wskazanych w przepisach i wezwanie do ich usunięcia zostanie dostarczone do organizatora , to w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania, zgodnie z art.64 § 2 przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23), organizator powinien uzupełnić braki formalne i przesłać ponownie wniosek wraz z programem pokazu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli wniosek nie zostanie dostarczony we wskazanym terminie, to pozostanie bez rozpatrzenia.
• W przypadku organizowania lotów akrobacyjnych na obniżonej wysokości:
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b należy dostarczyć do ULC na 30 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1d należy dostarczyć do ULC na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych należy dostarczyć do ULC na 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotów akrobacyjnych.
o Wniosek razem z niezbędnymi załącznikami dotyczący lotów akrobacyjnych pilotów państw obcych należy dostarczyć do ULC na 3 dni robocze przed planowanym terminem lotu Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo Lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).
 
Opłata lotnicza za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego:

Powyższą opłatę lotniczą uiszcza się w przypadku organizowania pokazu lotniczego zgodnie z art. 123 ust. 1b ustawy Prawo lotnicze (będącego imprezą masową i wymagającego zgody Prezesa ULC).


źródło:

Komentarze