Konsultacje społeczne PAŻP: Modyfikacja stref obowiązkowej łączności (RMZ) w FIR EPWW

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji istniejących i wprowadzenia nowych stref obowiązkowej łączności (RMZ) w FIR EPWW. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.

CEL  

Celem zmiany jest:

  • zapewnienie załogom st. pow. wykonującym procedury przyrządowe do lądowania w przestrzeni niekontrolowanej klasy G informacji o ruchu innych st. pow.
  • doprecyzowanie zapisów AIP tak, by jednoznacznie wskazany został organ ATS, z którym ta łączność ma być nawiązana (FIS lub AFIS – w ATZ, gdzie służba ta jest certyfikowana). Zasady działania stref RMZ oraz sposobu nawiązania łączności pozostają bez zmian w stosunku do sytuacji obecnej
 

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN

W chwili obecnej opublikowane są następujące strefy RMZ: Warszawa, Bydgoszcz, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Olsztyn-Mazury, Zielona Góra. Granice rejonów oraz zasady wykonywania w nich lotów opisane są w AIP ENR 2.1.3. Wszystkie wymienione strefy z wyjątkiem RMZ Warszawa funkcjonują wokół lotnisk, gdzie służby ATC nie są zapewniane przez 24h oraz określone są w granicach tożsamych z odpowiednimi CTR i TMA, poza godzinami pracy tych organów. Celem ustanowienia tych stref jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w przypadku potrzeby wydłużenia czasu pracy organu TWR za pomocą NOTAM, z powodu opóźnionych przylotów/odlotów. Zgodnie z zapisami AIP, we wszystkich strefach istnieje obowiązek nawiązania łączności z odpowiednim organem FIS, który ma możliwość przekazania tej informacji zainteresowanym załogom.


Projekt zmian obejmuje: 

  • Modyfikację zapisów w AIP mających na celu jednoznaczne wskazanie służby (FIS/AFIS), z którą ma być nawiązana łączność. Jest to szczególnie istotne przy lotniskach, gdzie zapewniana / planowana jest służba AFIS, tj. EPBC, EPRA, EPSY oraz EPBY (planowane jest wprowadzenie ATZ EPBY oraz docelowo służby AFIS). Wymagana jest korekta zapisów uwzględniająca, że w niektórych częściach stref RMZ wymagany jest kontakt z odpowiednią służbą AFIS (w chwili obecnej wskazane są jedynie częstotliwości FIS). Jest to równoznaczne z wprowadzeniem RMZ w granicach tożsamych z ATZ EPRA, ATZ EPBC, ATZ EPSY i planowanym ATZ EPBY oraz w godzinach pracy służb AFIS na tych lotniskach.
  • Dodanie informacji w AIP ENR 2.1.3, że wszystkie strefy RMZ obowiązują z wyłączeniem aktywnych TSA, TRA, MRT oraz ATZ, w których nie jest zapewniana służba AFIS.
  • Zmianę granic RMZ Warszawa na pokrywające się z obecnym kształtem segmentu A TMA Warszawa, aby objąć również rejon lotniska w Modlinie.

Należy podkreślić, że strefy RMZ wokół przedmiotowych lotnisk istnieją już obecnie i zasady wykonywania w nich lotów nie ulegają zmianie. W szczególności dla użytkowników nie posiadających na wyposażeniu działających urządzeń radiowych nadal możliwe będzie telefoniczne zgłoszenie lotu służbie ATS, zgodnie z zapisami AIP ENR 2.1.3 punkt 2.3.UZASADNIENIE 
 
Aktualizacja zapisów AIP, modyfikacja opublikowanych stref RMZ oraz publikacja nowej w rejonie Radomia przyczyni się do:

  • Doprecyzowania organu ATS, z którym ma być nawiązywana łączność w danej strefie;
  • Wprowadzenia obowiązku nawiązania łączności z organem AFIS na wszystkich lotniskach, gdzie służba jest certyfikowana. Tym samym podniesiona zostanie świadomość AFISO odnośnie ruchu lotniczego w obrębie odpowiednich ATZ, co prowadzić będzie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wykonywanych lotów.Termin zakończenia konsultacji: 31 grudnia 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK) Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.

 

Komentarze