Konsultacje społeczne PAŻP: Modyfikacja granic TMA Poznań North oraz TMA Zielona Góra

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji granic TMA Poznań North oraz TMA Zielona Góra. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.
CEL:

Zabezpieczenie przestrzenią kontrolowaną modyfikowanych procedur dla lotnisk EPPO i EPZG. Planowane są zmiany w procedurach missed approach dla lotniska Zielona Góra / Babimost oraz Poznań / Ławica.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Planowana jest modyfikacja przebiegu granicy TMA Zielona Góra w północno-zachodniej części, której celem jest zabezpieczenie przestrzenią kontrolowaną modyfikowanych procedur missed approach zgodnie z wymaganymi przepisami. Ponieważ zachodnia granica TMA Zielona Góra (1700ft AMSL – FL95) obecnie pokrywa się z przebiegiem granicy segmentu TMA Poznań North D (FL95- FL195), dla zachowania spójności planowana zmian powinna objąć również ten segment. Modyfikacje wymagają ponadto zmiany lokalizacji dwóch punktów RNAV: BAPAS i GORON, połączonej ze zmianą ich nazw na DILVI oraz MIPLO. W rejonie Poznania planowane jest powiększenie segmentu TMA Poznań North A, mające na celu poszerzenie przestrzeni kontrolowanej dla zabezpieczenia projektowanych nowych procedur IAP dla lotniska EPPO.

W związku ze zmianą granic TMA Zielona Góra konieczna jest też aktualizacja opublikowanych granic strefy RMZ Zielona Góra (AIP Polska ENR 2.1.3).

UZASADNIENIE:

Proponowany wyżej przebieg granic obu TMA pozwala na zabezpieczenie zarówno obecnych, jak i planowanych do wprowadzenia procedur. Zmiana będąca przedmiotem niniejszej analizy powinna wejść w życie nie później, niż w dniu publikacji nowych procedur dla lotniska EPZG (WEF 25.04.2019).


Termin zakończenia konsultacji: 30 listopada 2018 r. Planowany termin wprowadzenia zmian: wiosna 2019 r.Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729. Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza dostępnego na stronie dlapilota.pl Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

źródło:
Komentarze