Zmiana ustawy Prawo Lotnicze

30 października 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt nowelizacji dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, a także operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.

Przewidziano powołanie rzecznika praw pasażerów – podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów. Pasażer będzie mógł dochodzić swoich roszczeń bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Warunkiem prowadzenia takiego postępowania będzie wyrażenie zgody na nie przez każdy z podmiotów, którego dotyczy ewentualne naruszenie.
  
Pasażerowie będą mogli złożyć skargę do rzecznika praw pasażerów dopiero po wyczerpaniu możliwości postępowania reklamacyjnego bezpośrednio u przewoźnika, organizatora wycieczki lub sprzedawcy biletów. Na złożenie reklamacji pasażerowie będą mieli rok od dnia zrealizowania lotu lub dnia, w którym lot miał być wykonany. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty jej złożenia. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie mógł ukarać przewoźnika, organizatora wycieczki lub sprzedawcę biletów za łamanie praw pasażerów karą maksymalnie 100 tys. zł.
  
Rzecznik praw pasażerów będzie działał przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. Rzecznik będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy zespołu, którego członkowie będą pracownikami Urzędu i spełnią określone wymagania.
  
Przyjęto również, że w trakcie wykonywanej kontroli, pracownicy Urzędu będą mieli prawo wstępu na pokład statku powietrznego i pozostawania na nim podczas operacji lotniczych oraz żądania udzielenia ustnych wyjaśnień na miejscu kontroli. Wprowadzono również możliwość przeprowadzania kontroli niezapowiedzianych – chodzi o podniesienie poziomu wykrywalności praktyk naruszających przepisy Prawa lotniczego, a tym samym o podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

Pozostałe zmiany to m.in.:
  • wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie wymagań i obowiązków ustalonych w prawie unijnym;
  • uzupełnienie katalogu opłat lotniczych o czynności administracyjne wynikające z prawa unijnego lub z nimi związane;
  • wprowadzenie przepisu, na podstawie którego prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie mógł wydawać opinie o możliwości lokalizacji inwestycji lotniczej (chodzi o to, aby wysokość zabudowy w otoczeniu lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych nie stanowiła przeszkody lotniczej zagrażającej bezpieczeństwu ruchu statków powietrznych), ponadto uregulowano kwestie usuwania drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze albo zasłaniających świetlne systemy podejścia do lądowania oraz kwestie związane z zagrożeniami ze strony zwierząt;
  • wprowadzenie rozwiązań alternatywnych do przepisów prawa UE, gdy dopuszcza ono inne działania (chodzi np. o system zachęt finansowych w żegludze powietrznej i system finansowania służb terminalowych na lotniskach wyłącznych).
Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

źródło:

https://dlapilota.pl/wiadomosci/ministerstwo-infrastruktury/rzad-przyjal-zmiane-prawa-lotniczego