Konsultacje PAŻP: Zamiana MATZ na MCTR i MTMA, reorganizacja TSA 02 oraz wprowadzenie TRA w Nowym Mieście

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia reorganizacji przestrzeni powietrznej wokół niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW (ZMIANA MATZ W MCTR / MTMA), reorganizacji strefy TSA 02 oraz wprowadzenia strefy TRA na potrzeby realizacji szkoleń lotniczych w Nowym Mieście nad Pilicą.W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu. Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu.

Terminy zakończenia konsultacji:

Zmiany MATZ na MCTR/MTMA/TRA – w terminie do 18.12.2017
Reorganizacji TSA 02 – w terminie do 14.12. 2017
Wprowadzenia TRA w Nowym Mieście nad Pilicą – w terminie do 18.12.2017


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ WOKÓŁ NIEKTÓRYCH LOTNISK WOJSKOWYCH W FIR EPWW (ZMIANA MATZ W MCTR / MTMA) 

CEL:
W związku z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 lipca 2017 (ULC-LOŻ-1/078-003/01/17) oraz zezwoleniu dla Sił Zbrojnych RP na zapewnianie służb żeglugi powietrznej w elementach przestrzeni powietrznej wyznaczanych na potrzeby lotnictwa wojskowego, planowana jest reorganizacja struktur przestrzeni powietrznej w pobliżu niektórych lotnisk wojskowych w FIR EPWW. W wyniku tej reorganizacji wokół niektórych lotnisk wojskowych utworzone będą strefy MCTR i MTMA oraz TRA, w których strona wojskowa zapewniać będzie służbę kontroli ruchu lotniczego zgodnie z klasyfikacją przestrzeni „D” (niektóre TRA wokół przedmiotowych lotnisk pozostaną niesklasyfikowane). 

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:
Proponowane jest przekształcenie obecnie istniejących stref MATZ wokół lotnisk EPOK, EPIR, EPPW, EPLK, EPDA w strefy MCTR / MTMA, w których przestrzeń powietrzna sklasyfikowana będzie jako „D”. Dodatkowo:

  • Dla lotniska EPOK: połączenie istniejących segmentów MATZ w jeden MCTR (GND-3500ft) oraz wyznaczenie strefy TRA (klasa „D”, identyczne granice poziome, 2000ft – 4500ft AMSL) częściowo pokrywającej się z MCTR EPOK; ponadto wymagane jest rozszerzenie segmentu TMA Gdańsk B zgodnie z opisem w punkcie 2.1.;
  • Dla lotniska EPDA: niewielkie rozszerzenie granic MCTR i TRA 21A względem obecnego MATZ EPDA zgodnie z opisem w punkcie 2.5. w rejonie miejscowości Królewo oraz nadanie TRA 21A klasy „D”;
  • Zmiana klasyfikacji MCTR EPKS z C na D;
  • Zmiany w punktach VFR niektórych lotnisk.

Szczegółowy opis zmian dla każdego z przedmiotowych lotnisk wojskowych zestawiony jest poniżej.

Oksywie (EPOK)
Planowane jest wyznaczenie strefy MCTR, w granicach poziomych pokrywających się z obecnym MATZ. Wnioskowane wysokości strefy MCTR to 3500ft AMSL oraz bezpośrednio nad nim (w tych samych granicach poziomych) strefa TRA (2000ft-4500ft AMSL), z przestrzenią sklasyfikowaną jako „D”, w której w godzinach aktywności służbę kontroli ruchu lotniczego pełnić będzie strona wojskowa (zgodnie z rysunkiem 1). Przestrzeń aktywnego TRA będzie wyłączona z MCTR EPOK.


Wymagane jest ponadto rozszerzenie segmentu TMA Gdańsk B w rejonie miejscowości Puck (rys. 1) tak, aby górna granica MCTR EPOK pokrywała się z dolną granicą TMA Gdańsk. Umożliwi to ciągłość zapewniania służby APP wobec statków powietrznych dolatujących do Oksywia.
 

Inowrocław (EPIR)
Jedyną zmianą w tym rejonie jest zamiana MATZ EPIR na MCTR, w którym organ wojskowy będzie zapewniał służbę kontroli ruchu lotniczego zgodnie z klasyfikacją przestrzeni „D”.

 

Poznań/Krzesiny (EPKS)
W związku z tym, że strefa MCTR EPKS jest już obecnie opublikowana w AIP, jedyna zmiana w rejonie lotniska Krzesiny polega na zmianie klasyfikacji przestrzeni powietrznej na klasę „D”. Granice poziome i pionowe strefy pozostają bez zmian i pokrywają się z obecnym MATZ/MCTR.

Łask (EPLK)
Planowane jest przekształcenie obecnego segmentu A MATZ EPLK w MCTR EPLK (GND-2500ft AMSL) oraz przekształcenie pozostałych segmentów MATZ w MTMA (zgodnie z rysunkiem 3).

 


Darłowo (EPDA)
Planowane jest ustanowienie strefy MCTR w granicach zbliżonych do obecnego MATZ EPDA – jedyną różnicą jest dosunięcie północno-zachodniej granicy do strefy EP D53 w rejonie miejscowości Królewo.

Ponadto, planowane jest: 

  • Obniżenie dolnej granicy TRA 21A (bezpośrednio nad MCTR EPDA) do 2000ft AMSL wraz z nadaniem klasyfikacji „D” oraz analogiczna do opisanej korekta granic poziomych w rejonie Królewa. Przestrzeń aktywnego TRA 21A będzie wyłączona z MCTR.
  • Usunięcie punktów VFR: KILO, DELTA i PAPA;
  • Wprowadzenie punktów VFR: WHISKEY (54º18’10”N  016º23’10”E), ECHO (54º23’05”N  016º23’48”E), HOTEL (54º28’39”N  016º39’06”E). 


Powidz (EPPW)
Proponowane jest ustanowienie strefy MCTR w granicach poziomych i pionowych obecnego MATZ EPPW A oraz trzysegmentowego MTMA o granicach pokrywających się z obecnymi granicami MATZ EPPW B, C i D. Wizualizację zmian przedstawia rysunek 5.

 
UZASADNIENIE
Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 lipca 2017 (ULC-LOŻ-1/078-003/01/17) Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych otrzymał zgodę na zapewnianie służb żeglugi powietrznej bez certyfikacji w całości przestrzeni powietrznej będącej w jego obszarze odpowiedzialności. Wobec powyższego możliwe jest ustanowienie wojskowych struktur przestrzeni powietrznej, w których zapewniana będzie służba kontroli ruchu lotniczego zgodnie z klasyfikacją przestrzeni „D”. Służba radarowa zapewniana będzie w MTMA Łask i MTMA Powidz oraz w MCTR EPLK, EPPW, EPKS, EPOK. W pozostałych przedmiotowych MCTR (wykorzystywanych głównie przez lotnictwo śmigłowcowe) zapewniana będzie proceduralna służba kontroli ruchu lotniczego.

Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK).


REORGANIZACJA STREFY TSA 02

CEL:


Celem zmiany jest uproszczenie struktury TSA 02. Ostatnia zmiana granic TSA02 podyktowana utworzeniem TMA EPSY, przy równoczesnym braku rezygnacji z niektórych części tej przestrzeni przez Stronę Wojskową spowodowała, że obecnie TSA02 składa się z 10 segmentów.  W związku z tym, że prawie wszystkie segmenty mają różne granice pionowe rodzi to brak możliwości scalania opisów dla strefy, co powoduje zmniejszenie czytelności map na wskaźnikach służby ACC. Dodatkowo tak duża liczba segmentów o różnych wysokościach zaczęła sprawiać problemy Stronie Wojskowej w zakresie nawigowania.

ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:
W celu uproszczenia struktury TSA02, wspólnie ze Stroną Wojskową, PAŻP wypracował projekt reorganizacji granic TSA02. Zakłada on zmniejszenie liczby segmentów do sześciu oraz zmiany w niektórych miejscach granic poziomych i pionowych stref.

Dolne granice nowych segmentów TSA 02B,C,D,E,F i zasady ich dostępności pozostają bez zmian w stosunku do stanu obecnego. Dla nowych segmentów B i D warunki dostępności dolnych poziomów pozostają takie same jak dotychczas (GND 09-11LMT, w pozostałym czasie w sezonie letnim dolna granica FL095, w sezonie zimowym 3500ft). Nowy segment A nie będzie miał jakichkolwiek ograniczeń w dostępności w związku z tym, że dolna granica została podniesiona z GND do FL115 i nie będzie kolizyjna z TMA Olsztyn. Nowe granice pionowe TSA02A wyeliminują ograniczenia dla GA (przestrzeń ta nie będzie aktywowana – tak jak mogłoby to być obecnie - od GND w okresie 9-11LMT). Dodatkowo nowy segment TSA02A w części tożsamej z TMA EPSY przestanie generować utrudnienia w ruchu do/z EPSY podczas gdy nie jest zapewniana dla EPSY służba TWR. Nowy segment TSA02C będzie nadal posiadał te same ograniczenia w dostępności co obecnie opublikowane dla segmentu J.

UZASADNIENIE
Przedmiotowa zmiana granic TSA02 wpłynie na:

- poprawę czytelności struktury przestrzeni, wskaźników operacyjnych FIS/GAT ACC/ oraz mapy VFR
- zmniejszenie ograniczeń dla General Aviation – w przestrzeni tożsamej z granicami obecnych segmentów TSA02 A i I dolna granica zostanie podniesiona z GND do FL115, natomiast w część obecnego segmentu TSA02 E od 2300ft dolna granica zostanie podniesiona do 6500ft (beneficjent – przede wszystkim loty szybowcowe Aeroklubu Warszawskiego).

  • ułatwienie nawigowania pilotom wojskowym oraz ODN (mniej złożona struktura)
  • powiększenie (powyżej FL095) Stronie Wojskowej przestrzeni do realizacji zadań w TSA02 w zakresie pionowym (TSA02D przez 22h będzie mogła być aktywowana do FL345)
Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK).

PROJEKT WPROWADZENIA STREFY TRA NA POTRZEBY REALIZACJI SZKOLEŃ LOTNICZYCH W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
CEL

Przedmiotowa zmiana ma na celu umożliwienie realizacji szkoleń wojskowych w dedykowanej strefie TRA.


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Zmiana zakłada wprowadzenie strefy TRA XX (GND-4500ft) umożliwiającej realizację szkoleń z wykorzystaniem lotnictwa wojskowego. Głównym użytkownikiem strefy będzie 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Strefa będzie zamawiana i aktywowana zgodnie z zasadami FUA (ASM2/ASM3). Pierwotna koncepcja zmiany w przestrzeni powietrznej, zgłoszona przez Stronę Wojskową, zakładała szersze granice poziome oraz dodatkowo wprowadzenie nowej trasy MRT, jednak z uwagi na zbyt duże utrudnienia dla ruchu GA PAŻP zdecydował o ograniczeniu projektu.

 

UZASADNIENIE:
Wprowadzenie strefy umożliwi realizację szkoleń lotniczych przez 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego. Projekt  wprowadzenia tego typu stref zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni:

§ 8. 1. TSA i TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących celów:
1) zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych wynikających z realizacji prac badawczo - rozwojowych, lotów treningowych lub próbnych ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych uczestników ruchu lotniczego;
2) prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń, podczas których manewry statku powietrznego nie są zgodne z przepisami o ruchu lotniczym.Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (link). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729.  Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza link Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.


Planowany termin wprowadzenia wszystkich powyższych zmian: 29 marca 2018 r.
 
https://dlapilota.pl/formularze/konsultacje-pazp-wymiana-matz-na-mctr-i-mtma-reorganizacja-tsa-02-oraz-wprowadzenie-tra-w
 tekst źródłowy