Zgłaszanie zdarzeń lotniczych

Zgodnie z przepisami UE 376/2014 i Prawem Lotniczym organizacje lotnicze są zobowiązane do zgłaszania zdarzeń lotniczych do PKBWL oraz do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu dokonywane są przez organizacje lotnicze na poniższy adres mailowy do odpowiedniego, bezpośrednio nadzorującego/certyfikującego departamentu.

1. Zgłaszanie zdarzeń do PKBWL


Zgodnie z art. 135a, ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978, 1221 i 1586) podmioty są zobowiązane zgłaszać zdarzenia lotnicze do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 


Zgłoszenia należy przesyłać:
 
pocztą elektroniczną na adres: pkbwl@mib.gov.pl
lub 
faksem na nr: +48 22 630 11 17
telefon alarmowy PKBWL: +48 500 233 233

Zdarzenie lotnicze powinno być zgłoszone jak najwcześniej, nie poźniej niż 72 godziny od momentu wystąpienia.

Rzeczypospolita Polska jest stroną Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej 7 grudnia 1944 r. w Chicago. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 Konwencji, a także międzynarodowymi normami i zalecanymi metodami postępowania wydanymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 37 Konwencji, państwo polskie jest zobowiązane do przeprowadzenia w celach profilaktycznych badania zdarzenia lotniczego zaistniałego na jego terytorium. W tym celu powołało do życia Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Komisja ta jest organem do spraw badania zdarzeń lotniczych w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.

Przepisy międzynarodowe i krajowe w zakresie zgłaszania zdarzeń lotniczych oraz badania zdarzeń lotniczych, a także wzory zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej PKBWL:Komunikaty PKBWL dostępne są pod poniższym linkiem:


 

1. Formularz ogólny - do użycia przez wszystkich użytkowników statków powietrznych, zarządzających lotniskami, agentów handlingowych itp.


2. Formularz dla zdarzeń związanych ze służbami ruchu lotniczego lub interakcjami pomiędzy służbami ATM/CNS a załogami (w tym naruszenia przestrzeni powietrznej, zaniżenia separacji itp.)


3. Formularz dla zdarzeń związanych z aktywnością ptaków i innych zwierząt


4. Formularz TORF - dla organizacji projektujących, produkujących, obsługujących i zarządzających ciągła zdatnością do lotu (w oparciu o rozporządzenia EC 748/2012, EC 1321/2014)


2. Zgłaszanie zdarzeń do ULC


Zgodnie z przepisami UE organizacje lotnicze są zobowiązane do zgłaszania zdarzeń lotniczych do PKBWL oraz do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zgłoszenia zdarzeń lotniczych lub innych nieprawidłowych okoliczności, które zagroziły lub mogły zagrozić bezpieczeństwu dokonywane są przez organizacje lotnicze na poniższy adres mailowy do odpowiedniego, bezpośrednio nadzorującego/certyfikującego departamentu. Zgłoszenia mogą być dokonywane na formularzach wskazanych w w/w pkt 1. Więcej szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania zdarzeń do departamentów znajduje się w odpowiedniej podzakładce danego departamentu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:


Biuro Zarzadzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie CywilnymDepartament Personelu LotniczegoUwaga: Formularz ogólny jest przesyłany także:
- przez organizacje ATO.

Departament LotniskDepartament Operacyjno-LotniczyDepartament Żeglugi PowietrznejDepartament Techniki Lotniczej


 

Uwaga: Formularz TORF przesyłany jest także:

- przez organizacje projektujące i produkujące – do EASA, pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w formularzu,
- przez organizacje produkujące, obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do posiadacza Certyfikatu Typu wyrobu, którego zgłoszenie dotyczy,
- przez organizacje obsługujące i zarządzające ciągłą zdatnością do lotu – do nadzoru kraju rejestracji SP 

 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007.
Właściwe organy dzielą się informacjami zebranymi i zarejestrowanymi w odpowiednich bazach danych za pośrednictwem centralnego archiwum europejskiego (ECR). Wnioski o udzielenie informacji znajdujących się w centralnym archiwum europejskim składa się na formularzu:
 
Załącznik III
docxplik do pobrania16.42 KB

4. Poradnik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. i jego przepisów wykonawczych


Zachęcamy do zapoznania się poradnikiem (Guidance Material) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych. Poradnik zawiera zbiór wskazówek ułatwiających stosowanie rozporządzenia (EU) Nr 376/2014. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na portalu Aviationreporting http://ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/zglaszanie-zdarzen-lotniczych
 tekst źródłowy