KolizjeZptakami.pl - nowa strona internetowa ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego udostępnił Państwu nową stronę internetową poświęconą kolizjom z ptakami i zagrożeniom z nich wynikających. www.kolizjezptakami.pl Ptaki stanowią zagrożenie związane z ryzykiem kolizji ze statkami powietrznymi. Nawet przy małej prędkości lotu statku powietrznego, w przypadku zderzenia z ptakami o dużej masie, skutki kolizji mogą być bardzo poważne. Dlatego wiedza jak unikać takich kolizji jest bezcenna.Na tej stronie znajdziecie m.in. 5 zasad jak uniknąć kolizji z ptakami jeszcze przed startem, procedurę zgłaszania zdarzeń, informacje na temat obszarów koncentracji ptaków i wiele innych rad i wskazówek. Urząd Lotnictwa Cywilnego ma nadzieję, że strona ta będzie pomocnym narzędziem w zwiększaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych ze zderzeniami z ptakami i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Przedmiotowa strona internetowa powstała dzięki działalności Komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Komitet działa na podstawie Decyzji nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisaną dnia 14 stycznia 2013 roku działalność „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami” została oficjalnie i formalnie usankcjonowana.


Głównym celem Komitetu jest monitorowanie zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu powodowanych przez zwierzęta, a także wypracowywanie i proponowanie najbardziej efektywnych działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla operacji lotniczych.
 

Spotkania Komitetu mają na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w kontekście sposobów postępowania z zagrożeniami ze strony zwierząt. Prace Komitetu polegają również na proponowaniu i opiniowaniu opracowań, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.
 
Niezwykle cennym wkładem w profilaktykę bezpieczeństwa jest również upowszechnianie wyników prac analitycznych, prac przeglądowych, opracowań statystycznych oraz poradników dotyczących kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.
 

W zakresie swoich kompetencji Komitet współpracuje z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw członkowskich ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) w ramach funkcjonowania WBA (Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Zderzeń z Ptakami).
 

Do udziału w spotkaniach Komitet zaprasza przedstawicieli m.in. zarządzających lotniskami, przewoźników, kontrolerów ruchu lotniczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W spotkaniach mogą brać również udział osoby zainteresowane lub posiadające doświadczenie, wiedzę i chęci współdziałania, dla których zagrożenia powodowane przez zwierzęta dla lotnictwa (i vice versa) są istotne.

Zapraszamy do częstego odwiedzania niniejszej strony internetowej oraz do współdziałania z Komitetem.


 


"kontrola ruchu lotniczego"