„Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”

Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował i udostępnia do wykorzystania dokument „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”, który stanowi polską wersję opracowanego przez Europejską Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) dokumentu „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)”.

Wydanie pierwsze „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)” zostało opublikowane na stronie internetowej EASA w dniu 24 sierpnia 2017 r. Dokument ten został opracowany, aby umożliwić zainteresowanym stronom łatwy dostęp (on-line) do aktualnie obowiązujących przepisów dla lotnisk, w czytelny i wygodny do użycia sposób. Dokument ten został utworzony poprzez odpowiednie ułożenie oficjalnie opublikowanych przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 139/2014 razem z odpowiadającymi im, wydanymi przez EASA, akceptowalnymi sposobami spełniania wymagań (AMC) i materiałami zawierającymi wytyczne (GM) oraz specyfikacjami certyfikacyjnymi (CS) i materiałami zawierającymi wytyczne (GM). 
 

Dokument „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)” posiada czytelny i przejrzysty układ oraz podobnie jak w wersji oryginalnej został zaopatrzony w zakładki, aktywny spis treści i łącza do przywoływanych przepisów lub innych dokumentów co znacznie ułatwia korzystanie z obowiązujących przepisów. Dokument ten będzie na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia zmian nowelizowanych aktów prawnych.

Przepisy EASA „Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)” stanowią część realizowanego przez Agencję szerszego projektu – „EASA eRules, dotyczącego opracowania przepisów elektronicznych, które będą stanowiły kompleksowy, jednolity systemem służący do opracowywania projektów aktów prawnych oraz udostępniania i archiwizowania przepisów. Będzie to jedyne źródło wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotniczego mających zastosowanie do użytkowników przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej. Zapewnią one łatwy dostęp (online) do wszystkich aktów prawnych UE i innych przepisów, jak również nowych i innowacyjnych aplikacji, takich jak automatyzacja procesu tworzenia prawa, konsultacje z zainteresowanymi stronami, odniesienia do innych przepisów i porównania z normami i zalecanymi metodami postępowania ICAO oraz przepisami krajów trzecich. 

 
System przepisów elektronicznych „EASA eRules” jest opracowywany i wdrażany w ścisłej współpracy EASA z Państwami Członkowskimi i branżą lotniczą, co ma zapewnić, że wszystkie jego możliwości zostaną odpowiednio wykorzystane. System przepisów elektronicznych: „EASA eRules” składał się będzie z dziesięciu modułów obejmujących wszystkie przepisy lotnicze i funkcje innowacyjne. W ramach projektu “EASA eRules” dotychczas zostały wydane przepisy dotyczące ciągłej zdatności do lotu “Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Regulation (EU) No 1321/2014)” oraz przedmiotowe przepisy dla lotnisk.
 
Dokument jest dostępny pod tym linkiem 


http://ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/4279-latwo-dostepne-przepisy-dla-lotnisk-rozporzadzenie-ue-nr-139-2014
 tekst źródłowy