7 czerwca 2017

Konsultacje publiczne dotyczące wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze

30 maja br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.


Potrzeba zmiany rozporządzenia wynika z doświadczeń stosowania przepisów obowiązującego rozporządzenia, które wskazują na konieczność doprecyzowania przepisów, wprowadzenia ułatwień w wymaganiach stawianych podmiotom przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego oraz wniosków płynących od przedstawicieli środowiska lotniczego.

Zaproponowane zmiany przede wszystkim koncentrują się na dostosowaniu przepisów rozporządzenia o wyłączeniu do klasyfikacji statków powietrznych zawartej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych w zakresie klasy „urządzenia latające”. Należy podkreślić, że zgodnie z klasyfikacją statków powietrznych w klasie tej mieszczą się w zakresie w niej wskazanym statki powietrzne do 600 kg, m.in. w kategorii historycznej, amatorskiej, replika i eksperymentalnej, a inne statki powietrzne w zakresie wagowym odpowiadającym pozostałym rodzajom statków z załącznika II do rozporządzenia 216/2008.

Drugim głównym obszarem zmian są wymagania dotyczące projektowania, produkcji, oceny zdatności i obsługi urządzeń latających.
  
Na stronie BIP ULC opublikowany został również projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. Nowelizacja polega na wyłączeniu bezzałogowych statków powietrznych z klasy urządzenia latające i przeniesienie znajdujących się aktualnie w tej klasie bezzałogowych statków powietrznych UM-150 oraz UM-25 do oddzielnej klasy statków powietrznych. Zmiana ta zapewni możliwość jasnego i prostego opracowania zmian do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków. Zapewni także proste klasyfikowanie bezzałogowych statków powietrznych wg przyjętych tylko dla nich zasad.

Projekty zostały przekazane do konsultacji publicznych. Uwagi oraz propozycje do dokumentów można zgłaszać pod adres email: rligenza-ozimek@ulc.gov.pl w terminie 30 dni od daty udostępnienia.

Biuletyn Informacji Publicznej ULC dostępny jest  TUTAJ9 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, przy ul. Marcina Flisa 2, w sali Ai B, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym zostanie przedstawiona koncepcja urządzeń latających w polskim prawie na tle projektowanych rozporządzeń.
http://ulc.gov.pl/pl/publikacje/wiadomosci/4203-konsultacje-publiczne-art-33