2 marca 2017

Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego w Dęblinie

Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO) jest ośrodkiem szkolenia, w rozumieniu definicji określonej w § 2 pkt 16 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 471). Powołany został w ramach struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP).


Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO) funkcjonuje na podstawie certyfikatu Nr PL-81/CAPTO/2009 wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
 
1. Ośrodek Szkolenia Personelu SRL jest elementem struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i bezpośrednio podlega Rektorowi – Komendantowi WSOSP.
 
2. Ośrodek realizuje swoją działalność szkoleniową i dydaktyczną z podziałem na:
a) szkolenie teoretyczne (wytypowani do pracy w Ośrodku wykładowcy z katedr i zakładów Wydziału Lotnictwa, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki oraz Studium Języków Obcych oraz etatowi wykładowcy/instruktorzy Ośrodka)
b) szkolenie na symulatorze (instruktorzy Ośrodka oraz instruktorzy spoza WSOSP np. PAŻP, jednostek SZ RP)
 
3. Ośrodek będąc integralnym elementem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, współpracuje z poszczególnymi elementami uczelni (wydziałami, katedrami, zakładami) w zakresie:

a) dyspozycyjności wykładowców i instruktorów WSOSP
b) obsługi finansowej i logistycznej
c) wykorzystania bazy dydaktycznej i gabinetowej
d) wykorzystania pomocy naukowych WSOSP
e) wykorzystania księgozbioru Biblioteki Głównej
 
4. Ośrodek jest samodzielną jednostką szkoleniową posiadającą certyfikat (CAPTO) wraz ze specyfikacjami dla szkoleń.
 
5. Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny symulator kontroli ruchu lotniczego z oprogramowaniem ARTMACS (AiR Traffic Military And Civil Simulator).
 
6. W ośrodku szkoleni są podchorążowie studiów dwustopniowych, studenci cywilni kierunków „Nawigacja”, słuchacze studium oficerskiego oraz żołnierze zawodowi z jednostek wojskowych SZ RP w ramach szkolenia kursowego.
 
7. Zadania CAPTO:

a) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia lotniczego na potrzeby lotnictwa wojskowego i cywilnego zgodnie z zakresem określonym w certyfikacie
b) sporządzanie i nadzorowanie aktualności dokumentów regulaminowych wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka
c) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
d) zapewnienie utrzymania uprawnień i rozwoju specjalistycznego kadry kierowniczej, instruktorów i wykładowców
e) utrzymanie i rozbudowa odpowiedniej bazy dydaktycznej symulatora ATC na potrzeby prowadzonych szkoleń lotniczych
f) współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP oraz cywilną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej
g) współpraca z innymi podmiotami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność szkoleniową, w tym z Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego PAŻP w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i materiałów szkoleniowych oraz wzajemnego wykorzystania wykładowców i instruktorów
h) zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania jakością na odpowiednim poziomie
i) archiwizowanie sporządzonej dokumentacji organizacyjnej i szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami


Kadra CAPTO

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON
ppłk Jan MICHTA Kierownik ośrodka 261 517 748
mjr Rafał PROKOP Kierownik szkolenia 261 518 204
kpt. Maciej RUSZUK Szef Szkolenia Praktycznego 261 519 690
kpt. Mariusz BĄBIK Szef Szkolenia Teoretycznego 261 519 690
kpr. Paweł TOMCZYK Technik 261 517 727
p. Dariusz KOŁODZIEJSKI Asystent - Szef Techniczny 261 517 727
p. Krzysztof NOWAKOWSKI Starszy Technik 261 518 204
p. Rita BARBARZAK Starszy Technik – Operator 261 517 727
p. Dawid Reszel Starszy Technik – Operator 261 517 727


 źródło: WSOSP