30 marca 2017

Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017-2020 zatwierdzony przez Prezesa ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Krajowy Plan Bezpieczeństwa 2017–2020. Dokument stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym wskazuje obszary zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i nadzoru Prezesa ULC. Krajowy Program Bezpieczeństwa ustanawia jednocześnie wskaźniki poziomu bezpieczeństwa (SPI – Safety Performance Indicator), które na podstawie odrębnych przepisów winny być opracowywane przez podmioty lotnicze, objęte obowiązkiem mierzenia poziomu bezpieczeństwa (Safety Performance Monitoring).
  

Dla ułatwienia przygotowano formularze które automatycznie wygenerują Wartość SPI po uzupełnieniu odpowiednich pól. Wypełniony formularz prosimy wysyłać w terminie 2 tygodni od końca kwartału na adres mailowy SPI@ulc.gov.pl W przypadku pytań lub wątpliwości pod tym adresem mailowym można również uzyskać dalszą pomoc lub informacje. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2017 – 2020, stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym jest pierwszą edycją dokumentu mającego na celu wskazanie obszarów zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i nadzoru Prezesa ULC. Jest to narzędzie oparte na koncepcji zarządzania ryzykiem, a więc identyfikacji zagrożeń, ich oceny oraz działań mitygujących. Na poziomie europejskim działania te są przedstawiane w Europejskim Planie Bezpieczeństwa Lotniczego (EPAS – European Plan for Aviation Safety) natomiast państwa członkowskie zobligowane są do wypracowania adekwatnych planów i rozwiązań na poziomie krajowym. 

Obszary zagrożeń na potrzeby Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2017-2020 bazują na kwestiach wskazanych w EPAS oraz wypracowanych na podstawie zgłoszeń środowiska lotniczego. Oprócz spraw typowo operacyjnych, niektóre z obszarów obejmują również kwestie systemowe. Ze względu na fakt, iż EPAS opiera się na zagadnieniach wskazywanych w Globalnym Planie Bezpieczeństwa Lotniczego ICAO (GASP - Global Aviation Safety Plan), Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2017 – 2020 również obejmuje te zagrożenia.

Krajowy Plan Bezpieczeństwa jest planem w ujęciu czteroletnim. Zgodnie z założeniami będzie podlegał rewizji co 12 miesięcy, a każdorazowa coroczna edycja będzie obejmowała kolejne 4 lata. Pozwoli to na zachowanie ciągłości podejmowanych już działań przy jednoczesnym planowaniu w szerszym horyzoncie czasowym.
 
Wskaźniki bezpieczeństwa dostępne sa na stronie ULC w zakładce Zarządzanie bezpieczeństwem - Wskaźniki bezpieczeństwa SPI