22 grudnia 2016

Specyfikacja certyfikacyjna dla lotnisk - wydanie trzecie

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego została opublikowana Decyzja Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R z dnia 8 grudnia 2016 r., wdrażająca wydanie trzecie „Specyfikacji Certyfikacyjnych (CS) oraz Materiałów Zawierających Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk”.


Zmiany wprowadzone w niniejszym wydaniu CS i GM były procedowane zgodnie z pięcioletnim programem prac legislacyjnych EASA „Rulemaking Programme 2016-2020” (RMT.0591), a projekt był poddany konsultacjom społecznym w ramach NPA 2016-04. Głównym celem zmian w tym wydaniu CS i GM jest wdrożenie do przepisów unijnych norm i zalecanych metod postępowania Załącznika 14 ICAO, wprowadzonych przez Radę ICAO zmianami: 11A i 11B.

Oprócz ww. decyzji EASA i nowego wydania CS i GM, na stronie internetowej Agencji zamieszczono także dokument „Explanatory Note to Decision 2016/027/R”, w którym szczegółowo wyjaśniono cel i zasadność wprowadzanych zmian, oraz dokument „CS-ADR-DSN Issue 3 — Change information”, który wyszczególnia wszystkie wprowadzone zmiany w CS i GM.
Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi prace nad opracowaniem tekstu jednolitego 3-ciego wydania „CS i GM ADR” w języku polskim, które będzie opublikowane na stronie internetowej Urzędu w styczniu 2017 r.
 
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z pkt. ADR.OR.B.050 "Rozporządzenia Komisji (UE) nr. 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008" lotniska, które podlegają wymaganiom unijnym, po wprowadzeniu zmian do specyfikacji certyfikacyjnych ustanowionych przez Agencję, mają obowiązek przeprowadzania przeglądu Bazy Certyfikacyjnej w celu ustalenia wszelkich nowych specyfikacji certyfikacyjnych mających zastosowanie do danego lotniska oraz zainicjowania procesu wdrażania odpowiednich zmian zgodnie z pkt. ADR.OR.B.040.