6 grudnia 2016

Projekt modyfikacji granic TMA Rzeszów - konsultacje społeczne PAŻP

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt modyfikacji granic TMA Rzeszów. Termin zakończenia konsultacji to 12 grudnia 2016 r. Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017 r.


CEL:
Zmiana granic rejonu TMA EPRZ ma na celu umożliwienie płynnego zniżania statków powietrznych wykonujących doloty do Rzeszowa z kierunków zachodnich po wprowadzeniu procedur STAR ETITI i LUXAR. Wymagane będzie pełne zabezpieczenie przestrzenią kontrolowaną planowanych punktów RZ 461 i RZ 471 (rysunek 1) od wysokości 6500ft AMSL.ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:
Aktualne granice poszczególnych segmentów TMA EPRZ w rejonie przyszłych punktów RZ 461 i RZ 471 (wykorzystywanych w powstających procedurach STAR ETITI i LUXAR) przedstawione są na rysunku 2. W zakresie wysokości od GND do FL95 punkty RZ 471 i RZ 461 znajdowałyby się na granicy segmentu TMA EPRZ B i przestrzeni niekontrolowanej, zaś w zakresie wysokości od FL95 do FL145 – na granicy między segmentami TMA EPRZ B i TMA EPRZ C. Po wprowadzeniu procedur STAR, aby statek powietrzny nie opuścił przestrzeni kontrolowanej nad tymi punktami wymagane byłoby utrzymywanie poziomu lotu FL100 – FL140, co skutkowałoby następnie stromym zniżaniem do IAF (RZ 431 - 4000ft AMSL). Konieczna jest więc optymalizacja struktur przestrzeni powietrznej w tym rejonie, uwzględniająca nowo wprowadzane procedury.
 

Proponowana zmiana zakłada przesunięcie zachodniej granicy segmentu TMA EPRZ B zgodnie z rys. 3, co zapewni całkowite objęcie planowanych punktów RZ 471 i RZ 461 przestrzenią kontrolowaną od wysokości 6500ft AMSL. Tym samym możliwe będzie zapewnienie płynności zniżania bez opuszczania przestrzeni kontrolowanej przy dolotach z kierunków zachodnich.  

Dla ułatwienia wykonywania lotów szybowcowych w rejonie lotniska Mielec (EPML) proponowane jest umożliwienie Aeroklubowi Mieleckiemu zamawiania strefy TRA 10A w godzinach, w których strefa ta nie będzie wykorzystywana przez zakłady PZL Mielec.
UZASADNIENIE:
Zapewnienie płynnego zniżania przy podejściu do lądowania ma istotne znaczenie dla redukcji kosztów związanych ze zużyciem paliwa oraz uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin i hałasu. Pozostawienie obecnych granic TMA EPRZ skutkowałoby koniecznością utrzymywania przez statki powietrzne co najmniej FL100 nad punktami RZ 461 i RZ 471, a następnie stromego zniżania do osiągnięcia 4000ft AMSL nad punktem IAF.
 

Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (link). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48225745729. 

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza dostępnego w artykule źródłowym. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

http://dlapilota.pl/formularze/projekt-modyfikacji-granic-tma-rzeszow-konsultacje-spoleczne-pazp