8 grudnia 2016

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych PKBWL

Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej 7 grudnia 1944 r. w Chicago. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 Konwencji, a także międzynarodowymi normami i zalecanymi metodami postępowania wydanymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego na podstawie art. 37 Konwencji, państwo polskie jest zobowiązane do przeprowadzenia w celach profilaktycznych badania zdarzenia lotniczego zaistniałego na jego terytorium.

W celu określonym powyżej Rzeczpospolita Polska powołała do życia Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Komisja ta jest organem do spraw badania zdarzeń lotniczych w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.


Do zadań PKBWL należy badanie wszystkich wypadków lotniczych i poważnych incydentów oraz nadzorowanie badania incydentów zaistniałych na terytorium RP. Celem badań jest ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadków. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności, natomiast na podstawie wyników badań proponuje odpowiednie środki dla zapobiegania wypadkom w przyszłości. Raporty końcowe wraz z zaleceniami Komisji stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.

PKBWL działa na podstawie następujących dokumentów:


W skład Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz pozostali członkowie.


Komisja  prowadzi rejestr zgłoszonych zdarzeń lotniczych. Ich wykaz można znaleźć poniżej. Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego, który brał udział w zdarzeniu. Dodatkowo wskazany jest podmiot, na którym spoczywa obowiązek badania poszczególnych zdarzeń lotniczych.


Komisja informuje o zaistniałych zdarzeniach lotniczych, prowadzonych postępowaniach wyjaśniających oraz publikuje raporty wstępne oraz raporty końcowe. Komunikaty Komisji można znaleźć poniżej.


Zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze organy administracji publicznej oraz inne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy są obowiązani do współdziałania  z Komisją i udzielania jej wszelkiej niezbędnej pomocy. Każdy dysponent środków łączności i rejestracji obrazu powinien udostępnić je niezwłocznie w celu przekazania wiadomości dotyczącej wypadku. Natomiast każdy kto odnalazł porzucony statek powietrzny lub jego szczątki albo był uczestnikiem lub świadkiem wypadku lotniczego lub przymusowego lądowania statku powietrznego poza lotniskiem, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ Policji lub administracji publicznej albo inne służby bezpieczeństwa i porządku publicznego lub poszukiwawczo-ratownicze, w szczególności jednostki ochrony przeciwpożarowej, mogące udzielić pomocy.

Formularze zgłoszeń zdarzeń lotniczych dostępne są poniżej. 

formularze zgłoszeń 

 

Zgłaszanie zdarzeń lotniczych

telefon alarmowy czynny 24 h: 500 233 233
fax 22 630 11 17
e-mail: pkbwl@mib.gov.pl