27 listopada 2016

Wprowadzenie strefy TSA 47 dla zabezpieczenia lotów szkoleniowych na samolotach M-346 - konsultacje społeczne PAŻP

Informujemy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej skierowała do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia strefy tymczasowo wydzielonej w okolicach Białej Podlaskiej, Dęblina, Lublina oraz Siedlec dla zabezpieczenia lotów wojskowych na wysokim pułapie. Termin zakończenia konsultacji to 4 grudnia 2016 r. Planowany termin wprowadzenia zmiany: 30.03.2017 r.

CEL: 

Celem przedmiotowej zmiany jest wprowadzenie strefy tymczasowej wydzielonej TSA 47 (segmenty A, B, C i D) dla zabezpieczenia wojskowych lotów szkoleniowych w związku z zakupem przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej statków powietrznych Alenia Aermachi M-346 Master. Maksymalny pułap lotu M-346 wynosi FL 470, prędkość wznoszenia 6700m/min, a prędkość maksymalna pozioma 590 KTAS. 
 
W związku ze specyfikacją techniczną loty M-346 muszą być wykonywane również na wyższych wysokościach umożliwiających ćwiczenie manewrów i wykorzystanie pełnej specyfiki statku powietrznego. Obecne struktury powietrzne znajdujące się w okolicach Dęblina mogące być wykorzystane do ćwiczeń posiadają górną granicę FL245 i nie umożliwiają wykonywania w pełni ćwiczeń na przedmiotowych statkach powietrznych. Manewry statku powietrznego wymagają również zabezpieczenia zwiększonej przestrzeni w płaszczyźnie poziomej niż obecnie dostępna w strukturach przestrzeni.ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Wprowadzenie strefy czasowo wydzielonej TSA 47 segmenty A, B, C i D

Okres aktywności: zgodnie z AUP (Plan Użytkowania Przestrzeni Powietrznej - Airspace Use Plan). Strefa będzie zamawiana i aktywowana zgodnie z realnym zapotrzebowaniem w myśl formuły elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej (Flexible Use of Aispace – FUA).

Uwagi: Przestrzeń  niesklasyfikowana.

Wprowadzenie nowych dróg lotniczych USTIL-BALBA-MONOV (Mxxx) oraz NATEV-ROLKA (Nxxx).

 


Nowe drogi lotnicze zostaną wprowadzone dla zabezpieczenia dolotów do UKLL oraz lotnisk w FIR EPWW. Strefa TSA 47 będzie wydzielona z przestrzeni odpowiedzialności służby ACC Warszawa.

Dla zabezpieczenia odlotów z EPWA lecących na ROLKA z ruchem dolotowym do EPWA via USTIL i GOTIX wprowadzono procedurę umożliwiającą zamknięcie segmentów TSA 47C oraz 47D w przypadku dużego obciążania ruchem cywilnym.

Wprowadza się zapisy odnośnie stref TRA 30 i TRA 68 stanowiące, iż powyżej poziomu FL95 strefa TSA 47 A posiada nad nimi priorytet. Natomiast w weekendy i w święta w całym zakresie wysokości priorytet posiada główny użytkownik danych stref TRA. Przez weekendy rozumie się soboty, niedziele oraz piątki od godziny 15 LMT.

W przypadku aktywacji strefy TSA47A, projektowane strefy TSA04A, TSA04B, TSA04C, TSA04G, TRA04H, TRA04K mogą być aktywowane do maksymalnego poziomu FL 095.W przypadku aktywności strefyTSA47B , projektowana strefa TSA04L nie może być aktywowana. W przypadku aktywności strefy TSA47C lub TSA 47D, projektowana strefa TSA04P nie może być aktywowana.

Wewnętrzny bufor poziomy stref wynosi 3,5 NM a pionowy 500ft w przypadku aktywności stref do FL285 oraz 1500ft w przypadku aktywności powyżej FL 285.UZASADNIENIE:

Od 30.03.2017 r. strefa planowana jest do publikacji na stałe w AIP Polska, co powinno zapewnić świadomość operacyjną użytkowników przestrzeni powietrznej i służb ruchu lotniczego.


Wprowadzenie nowych stref TSA 47A, TSA 47B, TSA 47C, TSA 47D pozwoli na zabezpieczenie prowadzonych działań szkolenia wojskowego na wysokim pułapie i jest podyktowane wymaganiami Wojska Polskiego w zakresie realizacji jego działań statutowych
.
 
Projekt wprowadzenia tego typu stref zgodny jest  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni:


§ 8. 1. TSA i TRA ustanawia się dla realizacji jednego z następujących celów:


1) zaspokojenia potrzeb operacyjnych lotów statków powietrznych wynikających z realizacji prac badawczo-rozwojowych, lotów treningowych lub próbnych ze względu na bezpieczeństwo tych statków i innych uczestników ruchu lotniczego;
2) prowadzenia działań w ramach szkolenia lotniczego oraz ćwiczeń, podczas których manewry statku powietrznego nie są zgodne z przepisami o ruchu lotniczym.Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (link). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza dostępnego w artykule źródłowym. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

http://dlapilota.pl/formularze/wprowadzenie-strefy-tsa-47-dla-zabezpieczenia-lotow-szkoleniowych-na-samolotach-m-346-kon