29 marca 2016

Wchodzi w życie ustawa ułatwiająca dostęp do danych IMGW

12 marca 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę 2013/37/UE (powinna być ona wdrożona do 18 lipca 2015 r.).


Nowe regulacje mają ułatwić dostęp do danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Jeszcze do niedawna organizacje pozarządowe, niezależni badacze oraz przedsiębiorcy skarżyli się na ograniczenia i wysokie opłaty za udostępnianie danych meteorologicznych i hydrologicznych. 

Informacje te mogą być użyteczne dla prywatnych firm w kwestii np. tworzenia dedykowanych dla rolników prognoz, które mogłyby im pomóc zoptymalizować opryski i zaplanować prace rolnicze na danym obszarze. Tego typu usługi bardzo dynamicznie rozwijają się w Stanach Zjednoczonych. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. B i C oraz art. 3 1 w zakresie art. 110 ust. 3 – 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Fragmenty ustawy:
Art.31.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. 15) wprowadza się następujące zmiany:


1)    W art. 110 ust. 3 – 8a otrzymują brzmienie:

„3. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.


7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur.


8. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny przekazują nieodpłatnie w celu ponownego wykorzystywania informacje pozyskane w wyniku procedur innych niż standardowe.


8a.Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania, o którym mowa w ust. 7 i 8, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. ...).”; 

http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/wchodzi-w-zycie-ustawa-ulatwiajaca-dostep-do-danych-imgw