24 czerwca 2015

Projekt zmiany Ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - List Otwarty Polskiego Klubu Lotniczego

Polski Klub Lotniczy (platforma dyskusji, wymiany informacji i opinii oraz promocji problematyki lotniczej) wystosował List Otwarty do:
  • Marszałka Sejmu RP
  • Pana Posła Stanisława Żmijana Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury
  • Pani Marii Wasiak  Ministra Infrastruktury

"Wielce Szanowni Państwo,

Pozwalam sobie wyrazić wieki niepokój, niezadowolenie i niezgodę na psucie POLSKEGO PRAWA  dotyczącego spraw lotnictwa w szerokim ujęciu, dla doraźnych potrzeb, których nawet nie wiem jak nazwać.

W dniu 23 czerwca Pan Poseł Bartłomiej BODIO na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury referował według druku sejmowego nr 3478 - Ustawę o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Pozwalam sobie poniżej przytoczyć uzasadnienie do cytowanego Projektu:

(…) Zasadnicza kwestia polega jednak na tym, że aktualnie obowiązująca ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ustanawiają bardzo wysokie wymagania dla kandydatów ubiegających się o powołanie na stanowisko Prezesa (postępowanie konkursowe składa się aż z pięciu etapów), nie tylko w zakresie biegłej znajomości co najmniej języka angielskiego (w tym języka specjalistycznego), ale również w zakresie posiadania co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym oraz przede wszystkim w zakresie wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa .

W konsekwencji ustanowienia tak rygorystycznych wymagań formalnych i merytorycznych dla kandydatów na stanowisko Prezesa Agencji, zaledwie kilka osób w Polsce jest w stanie je spełnić. Zwłaszcza, że osoby, które posiadają tak specjalistyczną wiedzę z zakresu żeglugi powietrznej, znajomość języków obcych, ustawowy trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym i zdolności menadżerskie, nie wyrażają zainteresowania świadczeniem pracy na rzecz jednostki sektora finansów publicznych. Wobec powyższego istnieje poważne ryzyko braku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (...)    

Szanowni Państwo,

Zadaję Państwu publicznie pytanie - KTO JEST AUTOREM z imienia i nazwiska dokumentu przedstawionego pod obrady Komisji i co NIM kierowało aby taki dokument przedstawić?

Nie wyrażam zgody na obrażanie inteligencji i wykształcenia oraz doświadczenia osób pochodzących ze środowiska lotniczego mogących spełnić warunki konkursu na stanowisko wymienione w Ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm.).

Czy zdaniem PT Autora tego kuriozalnego projektu i uzasadnienia konieczności zmiany powodowała  data powstania USTAWY? Czy to może potrzeba koteryjnego zarządzania ważnymi Urzędami Państwowymi  i dostosowana do aktualnych potrzeb politycznych?

Odpowiadam z całą odpowiedzialnością, iż stwierdzenie zawarte u uzasadnieniu, że w aktualnej Ustawie bardzo wysokie wymagania dla kandydatów ubiegających się o powołanie na stanowisko Prezesa są jak najbardziej właściwe i co najmniej  nietaktem jest stwierdzenie, że zaledwie kilka osób w Polsce jest w stanie je spełnić. W sprawach bezpieczeństwa nie ma demokracji. Jest wysoki profesjonalizm.

Tam gdzie chodzi o zapewnienia BEZPIECZEŃSTWA - a profesjonalizm i doświadczenie Prezesa  muszą takie bezpieczeństwo zapewniać - Państwo Polskie musi zapewnić zarządzanie i delegowanie kompetentnych przedstawicieli struktur rządowych, co mamy zagwarantowane w Ustawie Zasadniczej.

Jesteście Państwo ADRESACI, jako nasi PT Przedstawicie, odpowiedzialni za to, aby dla doraźnych potrzeb politycznych nie obrażać inteligencji SPOŁECZEŃSTWA i odpowiedzialnie traktować swoje powierzone przez NAS WYBORCÓW zadania i nie zawieść danego WAM zaufania.  

Z przykrością konstatuję, iż nie mogę tego listu podpisać zwrotem ’’z wyrazami szacunku‘’, niemniej jednak pozostaje z poważaniem dla pełnienia przez PT Państwa stanowisk."


Grzegorz Brychczyński
Polski Klub Lotniczy