15 maja 2015

Powiadamianie o zdarzeniach lotniczych

Zdarzenie lotnicze (ZL) - jest określeniem ogólnym, związane jest z użytkowaniem SP i ma miejsce wówczas, gdy wpłynęło lub mogło wpłynąć na zagrożenie bezpieczeństwa lotu, względnie, na zaistnienie wypadku lotniczego. Określenie - zdarzenie lotnicze oznacza wszystko co zdarzyło się podczas użytkowania statku powietrznego, a więc: odstępstwa od norm, uszkodzenia sprzętu lotniczego, incydenty lotnicze oraz wypadki lotnicze.

I:  Zgodnie z art.135a, ust. 1 Ustawy - Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) zgłaszania zdarzeń lotniczych dokonują: 

Następujące podmioty, w ramach krajowego systemu obowiązkowego zgłaszania, obowiązane są zgłaszać Komisji zaistnienie zdarzenia polegającego na przerwie w działaniu, wadzie, uszkodzeniu statku powietrznego lub jego elementu albo innej okoliczności, która miała lub mogła mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu:
  1. użytkownik lub dowódca statku powietrznego, w szczególności posiadającego silnik turbinowy albo używanego do transportu publicznego;
  2. przedsiębiorca zajmujący się projektowaniem, produkcją, obsługą lub modyfikacją statków powietrznych, w szczególności posiadających silnik turbinowy albo używanych do transportu publicznego, a także przeznaczonych dla nich urządzeń lub części;
  3. osoba podpisująca świadectwa zdatności do lotów oraz dokumenty związane z przeglądami statków powietrznych, w szczególności o napędzie turbinowym albo przeznaczonych do transportu publicznego, a także przeznaczonych do nich urządzeń lub części;
  4. instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej;
  5. zarządzający lotniskiem;
  6. podmiot wykonujący obsługę naziemną statków powietrznych;
  7. osoba pełniąca funkcję związaną z instalowaniem, modyfikacją, konserwacją, naprawami, naprawami głównymi, kontrolą w locie lub inspekcją lotniczych instalacji nawigacyjnych, za których bezpieczeństwo odpowiada nadzór lotniczy.
II: Zgodnie z paragrafem 2.3 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225 z dnia 27 lutego 2007 r.) „Zgłoszenie zdarzenia lotniczego” powinno zawierać informacje wyszczególnione odpowiednio w formularzach poniżej:
 
* Wzory „Zgłoszeń ...” są opracowane również w formatach Excel aby umożliwić Państwu ich wypełnianie bezpośrednio w komputerach, łącznie z zaznaczaniem odpowiednich pól (Excel), skopiowanie do własnych zasobów oraz wydrukowanie. 
 
*Dodatkowo w pierwszym obszarze zgłoszeń zdarzeń (I), pozycje 4 i 5,  opracowano wersje Excel z zamieszczonymi  listami wyboru w języku polskim i angielskim dla bardziej wymagających operatorów/użytkowników ...
 
* Kolory zastosowane w formularzach stosować tylko do odczytu i wprowadzania danych.  Druk formularzy wskazany tylko  w formacie czarno-białym.

1. Formularz ogólny - do użycia przez wszystkich użytkowników statków powietrznych, zarządzających lotniskami, agentów handlingowych itp.
2. Formularz dla zdarzeń związanych ze służbami ruchu lotniczego lub interakcjami pomiędzy służbami ATM/CNS a załogami (w tym naruszenia przestrzeni powietrznej, zaniżenia separacji itp.)
3. Formularz dla zdarzeń związanych z aktywnością ptaków i innych zwierząt
4. Formularz TORF - dla organizacji projektujących produkujących, obsługujących i zarządzających ciągła zdatnością do lotu (w oparciu o rozporządzenia EC 1702/2003, 2042/2003 i 216/2008)

Formularz można przesyłać faksem na nr: +48 22 630 11 17 lub pocztą elektroniczną na adres: pkbwl@mir.gov.pl