21 maja 2015

KSEJ - Krajowy System Egzaminów Językowych

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż od 19 maja 2015 r. został uruchomiony Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ). KSEJ jest pierwszym krajowym systemem przeznaczonym do sprawdzania biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim przez pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego. System został opracowany we współpracy z polskimi pilotami i kontrolerami, zgodnie z wymaganiami ICAO i EASA. 


Nowością w KSEJ jest możliwość powtarzania odsłuchu nagrań w części listening, a wynik egzaminu będzie znany i możliwy do przekazania kandydatowi zaraz po zakończonym egzaminie. 

Poszczególne moduły KSEJ będą uruchamiane etapowo. W pierwszej kolejności, już od dziś, na egzaminy z języka angielskiego w KSEJ mogą zapisywać się piloci i kandydaci na pilotów. Następnie, jeszcze w czerwcu bieżącego roku, zostanie udostępniony moduł języka angielskiego dla kontrolerów ruchu lotniczego, praktykantów-kontrolerów ruchu lotniczego i kandydatów na praktykantów kontrolerów ruchu lotniczego. W trzeciej kolejności zostanie udostępniony moduł języka polskiego dla osób, które zwrócą się z wnioskiem o formalne potwierdzenie biegłości w posługiwaniu się językiem polskim. Do czasu uruchomienia wszystkich wyżej wymienionych. modułów egzaminy będą odbywały się w centrum egzaminów językowych w siedzibie ULC. Po tym czasie, system KSEJ będzie sukcesywnie instalowany i udostępniany w pozostałych ośrodkach egzaminacyjnych nadzorowanych przez ULC. 

Do końca przyszłego roku równolegle z KSEJ zdający będą mieli do wyboru dotychczas stosowany system egzaminacyjny, czyli ELPAC. 

Pilotom, którzy w celu przedłużenia lub wznowienia ważności wpisu w licencji potwierdzającego biegłość na dotychczasowym lub niższym poziomie wybiorą system KSEJ przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania wpisu przedłużającego w miejscu zdawania egzaminu, natychmiast po ustaleniu wyniku egzamin. Wpisu przedłużającego/wznawiającego będzie dokonywał egzaminator prowadzący egzamin. 

Funkcjonalność KSEJ:
 
• system umożliwia przeprowadzenie formalnego egzaminu z języka angielskiego i języka polskiego, spełniającego wymagania ICAO i EASA;
• system jest zintegrowany z wewnętrznym Zintegrowanym Systemem Informatycznym w ULC co skraca czas na np. wprowadzanie danych kandydata oraz ułatwia weryfikację kandydata;
• teksty i scenki audio użyte w testach są osadzone w realnych warunkach pracy członków personelu lotniczego, a nagrania wykorzystane w testach zostały przygotowane przez polskich pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego;
• testy dla pilotów są dostosowane do uprawnień i umiejętności pilota do wykonywania lotów w VFR lub IFR;
• testy dla kontrolerów ruchu lotniczego odpowiadają stanowiskom operacyjnym pracy kontrolerów (wieża, kontrola zbliżania, kontrola obszaru, praktykant–kontroler);
• test nie wymaga wpisywania tekstu z użyciem klawiatury komputera;
• w części listening możliwe jest powtórzenie odsłuchu scenki audio na życzenie zdającego;
• część listening oceniana jest przez „komputer”;
• część speaking jest nagrywana, archiwizowana i oceniana on-line (w trakcie egzaminu) przez egzaminatora prowadzącego i jednego egzaminatora oceniającego;
• wynik egzaminu jest znany i możliwy do przekazania kandydatowi po zakończonym egzaminie;
• przy przedłużaniu wpisu językowego z zachowaniem poziomu w okresie ważności posiadanego wpisu, przedłużenia w licencji będzie dokonywał egzaminator prowadzący po konsultacji z administratorem, bez konieczności wymiany licencji.
 

Na stronie internetowej ULC, w zakładce: Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ) zamieszczono dodatkowe, bardziej szczegółowe informacje dla osób zamierzających w najbliższym czasie skorzystać z nowego systemu w celu uzyskania, przedłużenia lub wznowienia ważności wpisu potwierdzającego biegłość językową.