29 kwietnia 2015

Porozumienie PAŻP i Policji

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska i Komendant Główny Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski podpisali porozumienie o współdziałaniu operacyjnym w zakresie zapobiegania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej.
 

Głównym celem podpisanego w dniu 28 kwietnia br. porozumienia jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w zakresie działań polegających na zapobieganiu sytuacjom mogącym stwarzać zagrożenie w przestrzeni powietrznej.

Realizacja porozumienia pozwoli na umocnienie współpracy w zakresie działań operacyjnych, w tym udzielania wzajemnej pomocy, planowania i koordynowania działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej. Ważny aspekt porozumienia stanowi unormowanie kwestii związanych z wymianą informacji odnoszących się do ochrony powietrznej oraz współpracy w zakresie wzajemnego wspierania przedsięwzięć szkoleniowych oraz wymiany doświadczeń.

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie procedur o współdziałaniu w zakresie zapobiegania zagrożeniom w przestrzeni powietrznej. Zostaną one opracowane i przygotowane przez Dyrektora Biura Służb Ruchu Lotniczego PAŻP wspólnie z Dyrektorem Głównego Sztabu Policji KGP.