20 marca 2015

Raport PKL nt. wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem

Polski Klub Lotniczy opracował raport zatytułowany „Analiza procesów wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w Rzeczypospolitej Polskiej”. Celem Raportu jest przedstawienie niezależnej analizy procesów wdrażania w Polsce systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (SSP 1 oraz SMS 2), po zakończeniu I etapu recertyfikacji ośrodków szkolenia lotniczego oraz przewoźników lotniczych, czyli tzw. konwersji certyfikatów.

Przedmiotem Raportu jest opisanie wymagań międzynarodowych, regionalnych i krajowych, ustanowionych dla systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym oraz ich porównanie ze stanem faktycznym realizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Raport sporządzono z wykorzystaniem metody analizy luk i wypełniona lista kontrolna ujawnia występujące braki i jest obiektywną oceną przygotowania Polski do wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego w reżimie SARPs ICAO 10. 

Raport został oparty głównie na dokumentach i informacjach powszechnie dostępnych na oficjalnych stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Sejmu RP oraz ICAO i EASA 11, a także obcych władz lotniczych i informacjach z fachowej prasy branżowej oraz ze źródeł organizacji pozarządowych. 

Najważniejszymi wnioskami wyciągniętymi z analizy są stwierdzenia, że polskie organy władzy lotniczej nie stworzyły warunków wymaganych przez ICAO do pełnego wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego w Polsce oraz liczba stwierdzonych przez organ certyfikujący niezgodności i obserwacji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem wskazuje, że system zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych nie został w Polsce skutecznie wdrożony. 

Ze względu na brak oficjalnych publikacji rządowych, nie jest możliwe obiektywne ustalenie nie tylko, jaki jest faktyczny stan bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce, ale nawet jego trendów, czyli, czy się polepsza, czy też może się pogarsza i czy nie wymaga już interwencji Państwa? 

PKL ma nadzieję, że publikacja Raportu przyczyni się do poprawy sytuacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych w naszym kraju. Raport jest przekazany do wiadomości opinii publicznej, specjalistom branży lotniczej oraz organów państwowych odpowiedzialnych za tworzenie, wdrażanie i nadzór nad systemami bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce. 


Polski Klub Lotniczy