26 marca 2015

Konferencja naukowa „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej” pod patronatem Prezesa ULC

W dniu 24 marca 2015 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbyła się organizowana przez Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej Konferencja naukowa „Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej – dylematy i wyzwania”. W Konferencji wziął udział Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski, który objął konferencję patronatem honorowym.

Uczestników konferencji powitał Rektor AON płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski. Następnie Prezes ULC w swoim przemówieniu podkreślił, że konferencja stanowi płaszczyznę partnerskiego dialogu, gdzie strona cywilna spotyka się z wojskową, a środowisko naukowe ze środowiskiem praktyków. Wspomniał również, że obecnie program SES wraz z uzupełniającym go w aspekcie technologicznym programem SESAR wyznaczają główne kierunki rozwoju europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym i chociaż regulacje SES nie mają bezpośredniego zastosowania do operacji wojskowych i szkolenia, to przestrzeń powietrzna jest dobrem wspólnym, wykorzystywanym zarówno przez użytkowników cywilnych, jak i wojskowych. Właśnie dlatego tak istotnym elementem wdrażania programu SES jest współpraca cywilno-wojskowa.

Konferencja była czwartą edycją przedsięwzięcia, które zostało zapoczątkowane w 2012 roku. Po raz drugi została objęta patronatem ULC. Konferencję podzielono na trzy panele. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego SZ RP oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a także Akademii Obrony Narodowej, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Lotniczego Koła Naukowego AON.

W ramach pierwszego panelu przedyskutowano kwestie związane z uwarunkowaniami prawnymi użytkowania przestrzeni powietrznej, stopień realizacji programu wdrożeniowego SESAR, bilans implementacji i zmiany programu jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, kierunek rozwoju FAB’ów, a także sprawy związane z harmonizacją zasad wykonywania lotów według wskazań przyrządów w operacyjnym ruchu lotniczym.  Drugi panel poświęcony był prowadzeniu działalności lotniczej w kontekście bezpieczeństwa i obronności państwa. W ramach panelu przedstawiono zagadnienia związane z bezpieczeństwem wspólnego użytkowania przestrzeni przez załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, założenia do projektu ustawy o lotnictwie państwowym w kontekście wymagań programu SES, udział wojskowych służb ruchu lotniczego w procesie wdrażania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, warunki i sposób prowadzenia szkolenia personelu służb ruchu lotniczego, przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na samoloty cywilne i przegląd operacji wojskowych o potencjalnie niebezpiecznym charakterze dla lotnictwa cywilnego. W panelu trzecim prelegenci przedstawili organizacyjno-techniczne i ekonomiczne aspekty operacji lotniczych, m. in. wpływ opłat nawigacyjnych na europejski rynek lotniczy, uwarunkowania funkcjonowania Baltic FAB z perspektywy Republiki Litewskiej, likwidacji stałych dróg lotniczych w obszarze całego kraju na przykładzie Węgier oraz uwarunkowania prawne przewozów lotniczych w Europie.ULC