Zmiany w Instrukcji Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP IRL-2013

Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 516 z dnia 31 grudnia 2014 roku wprowadzono zmiany w Instrukcji Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IRL-2013). IRL-2013 weszła do użytku przed rokiem i jest dokumentem normatywnym, ustalającym zasady organizacji i funkcjonowania organów służb ruchu lotniczego (ATS), szkolenie personelu ATS oraz organizację zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych RP.Postanowienia zawarte w Instrukcji obowiązują personel ATS Sił Zbrojnych RP, inny wojskowy personel współpracujący z tymi organami oraz – w zakresie odpowiednio dotyczącym – personel latający SZ RP. Postanowienia te obowiązują wszystkich użytkowników wykonujących operacje lotnicze w przestrzeni odpowiedzialności wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego (LOSRL) w SZ RP.
 
Zawarte w Instrukcji rozdziały dotyczą następujących zagadnień:

 • System zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych RP
 • Zarządzanie ruchem lotniczym
 • Zdarzenia w ruchu lotniczym
 • Organy kontroli ruchu lotniczego
 • Biuro odpraw załóg
 • Zabezpieczenie techniczne organów ATS
 • Uprawnienia personelu ATS
 • Utrzymywanie wymaganego poziomu kompetencji przez personel ATC
 • Szkolenia personelu ATS
 • Dokumentacja lotniskowego organu służb ruchu lotniczego

W „Instrukcji Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IRL-2013), stanowiącym załącznik do decyzji Nr 363/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (IRL-2013) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 326), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Wykazie skrótów:

a) skreśla się skrót „AFTN - (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) stała lotnicza sieć telekomunikacyjna”,
b) skreśla się skrót „RSZ – rodzaj sił zbrojnych”,
c) skreśla się skrót „OPS – ośrodek planowania strategicznego”,
d) skreśla się skrót „OSL – ośrodek szkolenia lotniczego”,
e) skrót „EA” otrzymuje brzmienie:  „EA – (Flight Restriction Area) rejon ograniczeń lotów”,
f) skrót „METAR” otrzymuje brzmienie: „METAR - (Meteorological Aerodrome Report) depesza do przekazywania obserwacji meteorologicznych dla lotnictwa”,
g) skrót „TAF” otrzymuje brzmienie: „TAF - (Terminal Aerodrome forecast) prognoza pogody dla lotniska”,
h) dodaje się skróty:
- „AMHS - (Air Traffic Services Message Handling System) - system wymiany depesz służb ruchu lotniczego,
- DG RSZ – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych,
- SKRL – Sekcja koordynacji ruchu lotniczego”.
 

2) w Definicjach:
 
a) następujące definicje otrzymują brzmienie:

 • „Asesor – kontroler ruchu lotniczego wyznaczony przez Szefa SSRL SZ RP do przeprowadzania OTP w określonym organie ATC.”,
 • „EA – przestrzeń powietrzna o określonych granicach poziomych i pionowych wyznaczana na potrzeby i na wniosek organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych oraz innej działalności wymagającej wprowadzenia ograniczeń w danej przestrzeni powietrznej.”,
 • „FPS (Flight Progress Strip) – pasek postępu lotu– dokument zawierający informacje z planu lotu oraz zezwolenia i instrukcje wydane przez ATC.”,
 • „Orzeczenie lotniczo-lekarskie – orzeczenie wydane przez właściwą komisję lotniczo-lekarską na zasadach opisanych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności operacyjnych kontrolera ruchu lotniczego.”,
 • „Substancje psychoaktywne, środki psychotropowe – substancje chemiczne (związki chemiczne) oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania. Do substancji tych zalicza się: alkohol, opioidy, pochodne konopi indyjskich, środki uspokajające i nasenne, kokainę oraz inne środki psychostymulujące, halucynogeny i rozpuszczalniki lotne, z wyłączeniem kawy i tytoniu.”,

b) dodaje się definicje:

 • „Biuro Odpraw Załóg – organ wchodzący w skład LOSRL lub SKRL ustanowiony w celu przyjmowania meldunków i depesz dotyczących służb ruchu lotniczego oraz planów lotu składanych przed lotem.”,
 • „Organ ATS – organ służb ruchu lotniczego - wyrażenie ogólne obejmujące odpowiednio organ kontroli ruchu lotniczego, organ informacji powietrznej, służbę lotniskowej informacji powietrznej lub biuro odpraw załóg.”,
 • „Przestrzenie powietrzne służb ruchu lotniczego - oznaczone alfabetycznie przestrzenie powietrzne o określonych wymiarach, wewnątrz których mogą być wykonywane określone rodzaje lotów i dla których zostały ustalone służby ruchu lotniczego i przepisy o operacjach lotniczych.”,
 • „Sekcja koordynacji ruchu lotniczego – organ wyznaczony na lotniskach cywilnych lub lotniskach współużytkowanych odpowiedzialny za koordynację zadań realizowanych przez lotnictwo wojskowe.”,
 • „Terminal AMHS – urządzenie przeznaczone do opracowywania i nadawania depesz ATS, odbioru FPL, NOTAM, SNOWTAM, AUP, UUP, METAR oraz TAF.”,

c) skreśla się definicję:

 • „Terminal AFTN – urządzenie przeznaczone do opracowywania i nadawania depesz ATS, odbioru FPL, NOTAM, SNOWTAM, AUP, UUP, METAR oraz TAF.”.

Więcej informacji w: Decyzji Nr 516/MON
 

Źródło: dlapilota

Komentarze