Konsultacje PAŻP dotyczące zmian zapisów w AIP Polska

Przypominamy, iż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej do dnia 14 stycznia 2015 r. przyjmuje uwagi i sugestie dotyczące projektu zmian zapisów w AIP Polska dotyczący planowania trasy lotu. W celu przesłania uwag należy wypełnić przypisany dla projektu "Formularz konsultacyjny proponowanych zmian" a następnie przesłać go na adres konsultacje@pansa.pl lub na nr faksu +48-22-574-5729.

Celem konsultacji jest wprowadzenie oznacznika kodowego lotniska do planu lotu (FPL) podczas planowania trasy lotu z uwzględnieniem przelotu nad lotniskiem posiadającym wskaźnik lokalizacji ICAO poprzez umożliwienie wykorzystania punktu odniesienia lotniska (ARP) zgodnie z proponowanymi zapisami do AIP Polska.

Zmiana zostałaby przeprowadzona poprzez umieszczenie dodatkowego punktu w AIP Polska w ENR 1.10 – Planowanie lotów.
 
Proponowana treść punktu:
4.2.10 W przypadku wykorzystywania w planie lotu, w trasie lotu, punktu odniesienia lotniska (ARP), należy je zapisywać stosując zasadę: wskaźnik lokalizacji ICAO lotniska poprzedzony literą A, np.:
ARP EPWA - zapisujemy: AEPWA;
ARP EPLL - zapisujemy: AEPLL.

UWAGA: Nazwa punktów na mapach i w korespondencji radiowej nie zmienia się.

Obecnie realizacja lotu po trasie z uwzględnieniem przelotu nad wybranym lotniskiem odbywa się poprzez umieszczenie w FPL współrzędnych ARP danego lotniska, umieszczenie wskaźnika lokalizacji ICAO lotniska jest niezgodne z przepisami. Wpisywanie współrzędnych ARP rodzi utrudnienia zarówno dla załóg statków powietrznych (poprawne wypełnienie FPL, znajomość współrzędnych ARP lotniska) jak i służb ATS (analiza FPL, poznanie intencji załogi).
 
 W celu ułatwienia planowania trasy lotu załogom statków powietrznych, uproszczenia analizy FPL oraz umożliwienie służbom ATS poznania intencji załóg statków powietrznych proponuje się umieszczenie w planie lotu (FPL) wskaźnika lokalizacji ICAO lotniska poprzedzonego literą A. Wprowadzenie powyższych zapisów znacznie ułatwi wypełnianie FPL załogom statków powietrznych planujących lot po trasie, ułatwi analizę systemową FPL, zmniejszy ilość pomyłek i odrzuconych planów lotów oraz poprawi analizę i poznanie intencji użytkowników przestrzeni przez służby ATS.

Formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej PAŻP, w zakładce Konsultacje społeczne.

źródło: PAŻP

Komentarze