25 sierpnia 2014

Zgłaszanie przeszkód lotniczych

Informacja dotycząca zgłaszania przeszkód lotniczych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych z dnia 25 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.)Informacje ogólne

Uregulowania prawne:
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 roku., poz. 933 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.).
Posiadacz nieruchomości, na której znajduje się przeszkoda lotnicza, zgłasza Prezesowi i właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym informacje o przeszkodzie lotniczej. W przypadku gdy osoba zgłaszająca nie jest posiadaczem nieruchomości na której znajduje się przeszkoda, proszę o dołączenie aktualnego upoważnienia od posiadacza.
 
Zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podlegają przeszkody lotnicze, a w szczególności:
 • stałe lub tymczasowe obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, o wysokościach przekraczających powierzchnie ograniczające, określone w przepisach w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska,
 • obiekty budowlane o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na polskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego,
 • obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części trudno dostrzegalne
  z powietrza na tle otoczenia z powodu ich barwy, położenia lub konstrukcji oraz inne naziemne obiekty budowlane oraz obiekty naturalne lub ich części, zlokalizowane w strefach dolotu do lotniska i odlotu, szczególnie w terenie pagórkowatym i górskim, uznane przez Prezesa lub przez właściwy organ nadzoru nad lotnictwem wojskowym za przeszkody lotnicze.
W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku. 

Informacje jakie powinno zawierać zgłoszenie o przeszkodzie lotniczej

 • Określenie danych posiadacza przeszkody lotniczej, jego adres, numer telefonu, numer faksu,
 • Określenie rodzaju przeszkody lotniczej, w szczególności: komin, budynek, maszt,
 • Lokalizację przeszkody lotniczej, określoną nazwą miejscowości oraz za pomocą współrzędnych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska oraz do 1 sekundy poza otoczeniem lotniska,
 • Mapę w skali 1:50 000 lub 1:100 000 w przypadku przeszkody lotniczej poza otoczeniem lotniska i w skali 1:25 000 lub dokładniejszej w przypadku przeszkody lotniczej w otoczeniu lotniska, z zaznaczeniem lokalizacji tej przeszkody,
 • Wysokość przeszkody lotniczej powyżej poziomu terenu, z dokładnością do trzech metrów poza otoczeniem lotniska oraz do pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Wysokość wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania przeszkody lotniczej, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do jednego metra poza otoczeniem lotniska i pół metra w otoczeniu lotniska,
 • Opis oznakowania dziennego i nocnego,
 • Przewidywany termin ukończenia budowy przeszkody lotniczej o wysokości do 100 m powyżej poziomu terenu,
 • Przewidywane terminy osiągnięcia wysokości 100 m powyżej poziomu terenu i wysokości całkowitej, przy czym informacje te mogą być zgłaszane sukcesywnie,
 • Opis tymczasowego oznakowania przeszkodowego, jeżeli zostało ono zastosowane,
 • Potwierdzenie wykonania stałego oznakowania przeszkodowego.
***
W celu ułatwienia przekazywania wyczerpujących informacji o zgłaszanych przeszkodach lotniczych prosimy o skorzystanie z poniższego formularza zgłaszania przeszkód, który należy wypełnić według zamieszczonej w nim instrukcji. Współrzędne poziome przeszkód oraz ich wartości pionowe muszą być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.
 
Kwestionariusz przeszkody lotniczej
xlsplik do pobrania794 KB