13 sierpnia 2014

Nowe rozporządzenie w sprawie opłat lotniskowych

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. poz. 1074), wydane na podstawie art. 77j ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768). 


Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki, sposób i tryb prowadzenia konsultacji, o których mowa w art. 77 ust 1 i art. 77c ustawy, w tym w zakresie przedstawianych informacji, szczegółowe wymagania dotyczące ustalania opłat lotniskowych oraz tryb zatwierdzania taryfy opłat lotniskowych i tryb jej publikacji.  

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie opłat lotniskowych wynika z konieczności dostosowania jego treści do znowelizowanej ustawy Prawo lotnicze, która wdrożyła do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2009, str. 11).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 13 sierpnia 2014 r. Zastąpiło ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opłat lotniskowych (Dz. U. poz. 114).


Tekst rozporządzenia znajdą Państwo na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1074

lub na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

http://www.ulc.gov.pl/pl/prawo/prawo-krajowe/204-ustawa-prawo-lotnicze-i...
 

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego