17 czerwca 2014

Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Decyzją nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, podpisaną dnia 14 stycznia 2013 roku działalność „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami” została oficjalnie i formalnie usankcjonowana. Głównym celem Komitetu jest monitorowanie zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu powodowanych przez zwierzęta, a także wypracowywanie i proponowanie najbardziej efektywnych działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla operacji lotniczych.

Spotkania Komitetu (dwa razy w roku) mają na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w kontekście sposobów postępowania z zagrożeniami ze strony zwierząt. Prace Komitetu polegają również na proponowaniu i opiniowaniu opracowań, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.
 
Niezwykle cennym wkładem w profilaktykę bezpieczeństwa jest również upowszechnianie wyników prac analitycznych, prac przeglądowych, opracowań statystycznych oraz poradników dotyczących kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.
 
W zakresie swoich kompetencji Komitet współpracuje z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw członkowskich ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) w ramach funkcjonowania WBA (Międzynarodowego Stowarzyszenia ds Zderzeń z Ptakami).
 
Aktualnie w ramach Komitetu opracowywane są m.in. procedura związana ze zbieraniem i analizą szczątków zwierząt, które zostały znalezione na terenie lotniska oraz materiał analityczny związany z ryzykiem kolizji. Umożliwi to Zarządzającym lotniskami prawidłowe oszacowanie ryzyka kolizji z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie efektywnego Planu Kontroli Środowiska (zgodnie z zaleceniami Podręcznika ICAO 9137 punkt 3.4.1).
 
We współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, którego przedstawiciel uczestniczy w pracach Komitetu, opracowywany jest również wzór wniosku dotyczącego postępowania ze zwierzętami mogącymi zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczych, wraz z załącznikiem zawierającym listę gatunków zwierząt oraz krótką instrukcją dotyczącą składania wniosków. Będzie to istotne z punktu widzenia Zarządzających lotniskami, gdyż usprawni całą procedurę składania i rozpatrywania wniosków.

***
Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego Kraków-Balice odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2014 roku w Krakowie.  

Główne zagadnienia podejmowane w trakcie spotkania dotyczyć będą:
 • analizy przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającym wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 - w zakresie zagadnień dotyczących zagrożeń powodowanych przez zwierzęta;
 • uzgodnienia projektu procedury zbierania szczątków zwierząt i ich identyfikacji;
 • uzgodnienia propozycji zmiany zapisu art. 87 ust. 6;
 • omówienia statystyki zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami w Polsce w latach 2010-2013;
 • zastosowania zasad SMS i zrównoważonego rozwoju w lotniskowym programie zarządzania zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta – dr Dionysios Ntampakis (prezentacja w języku angielskim);
 • problemu powodowanego przez bociany tj. lokalizacji gniazd i zagrożeń przez nie powodowanych;
 • statystki zdarzeń statków powietrznych ze zwierzętami rejestrowanych na lotniskach wojskowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie spotkania prosimy o przesłanie zapytania na adres bgrabowska@ulc.gov.pl lub wgil@ulc.gov.pl.
 
Decyzja nr 3 Prezesa ULC z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami
 
Wytyczne nr 10 Prezesa ULC z dnia 22 października 2013 roku Poz. 100, w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez ICAO w Doc 9137- „Podręcznik służb portu lotniczego”, część 3 „Kontrola i zmniejszanie zagrożenia ze strony zwierząt”

Plakat BL 2014
jpg
pobierz plik384.66 KB

Plakat Komitetu na Krajową konferencję bezpieczeństwa lotów:
 
Działania profilaktyczne podejmowane przez Zarządzających lotniskami
pdfpobierz plik509.11 KB

Prezentacje z drugiego spotkania Komitetu
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 roku na zaproszenie Zarządu Lotniska Warszawa - Modlin odbyło się kolejne, czwarte spotkanie uczestników „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami”. Miło nam, iż spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i dają możliwość ich uczestnikom wymiany informacji m.in. na temat sposobów postępowania z pojawiającymi się w otoczeniu lotnisk zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta. Jednocześnie zachęcamy również do udziału w spotkaniach przedstawicieli przewoźników lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Dowództwa Sił Powietrznych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały następujące informacje:
 • Zgłaszanie zdarzeń lotniczych – a ograniczenie ryzyka kolizji;
 • Gatunki ptaków i kolizje – wielkość, zachowanie, zagrożenie;
 • Otoczenie lotniska – rozważenie zmiany art. 87  ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393);
 • Ochrona biologiczna, jako element zarządzania przyrodą na terenie Lotniska Warszawa- Modlin;
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Wstęp do prezentacji terenowe radaru;
 • Bird Strike Management doświadczenia Wizzair;
 • Planowanie i realizacja inwestycji infrastruktury lotniskowej (zabudowa lotniskowa) w aspekcie odstraszania ptaków.
Organizatorzy spotkania umożliwili uczestnikom zapoznanie się z infrastrukturą lotniska, a przede wszystkim z możliwościami praktycznymi radaru „ptasiego” stosowanego przez Zarządzającego lotniskiem oraz specjalnie przystosowaną sokolarnią. W ramach licznych dyskusji podejmowanych podczas spotkania, zwrócono szczególną uwagę na konieczność przygotowania procedury (wraz z wnioskami) umożliwiającej służbom operacyjnym zbierania szczątków zwierząt, w celu określenia ich gatunków oraz zawarcia tych informacji w raportach dot. zderzeń oraz uszczegółowienia zapisów dot. otoczenia lotniska w zakresie dot. obecności zwierząt.

Prezentacje z czwartego spotkania Komitetu:

źródło: ULC