19 maja 2014

Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019

W dniu 15 maja 2014 r. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej na lata 2015-2019. W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele międzynarodowego i krajowego środowiska lotniczego.

Ostateczna wersja dokumentu po analizie zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach internetowych ULC. Dokument odnosi się do czterech, ustalonych przez Komisję Europejską, kluczowych obszarów skuteczności działania: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska oraz efektywności kosztowej, uwzględniając jednocześnie ogólnounijne cele skuteczności działania. Cele zostały zaproponowane na poziomie Bałtyckiego FAB dla wszystkich czterech obszarów i zostaną ostatecznie zatwierdzone przez Zarząd Bałtyckiego FAB.

Spotkanie otworzył dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego Wiesław Bączewski, który w imieniu Prezesa ULC powitał uczestników i przedstawił cel spotkania. Spotkanie było prowadzone przez przedstawicieli polskich i litewskich władz nadzorujących. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele międzynarodowego i krajowego środowiska lotniczego, m.in.: instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Polski i Litwy, związków zawodowych służb ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych (w tym stowarzyszeń przewoźników – IATA, AEA), portów lotniczych. 

Projekt Planu skuteczności działania, a w szczególności proponowane cele, były przedmiotem dyskusji z krajowym i międzynarodowym środowiskiem lotniczym. Zgłoszono szereg uwag i wniosków. Będą one przedmiotem analiz, a podjęte działania zostaną szczegółowo opisane w ostatecznej wersji planu, która po zatwierdzeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu. Część uwag została zgłoszona przed spotkaniem, a na dalsze komentarze Urząd oczekuje do 23 maja 2014 r.
 

***

Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął działania, w zakresie opracowania planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019. We współpracy ze stroną litewską został przygotowany projekt harmonogramu prac z tym związanych, który przedstawiamy poniżej celem konsultacji. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przesyłania swoich uwag i komentarzy w terminie do 15 listopada 2013 roku, na adres e-mailowy: dwojtasik@ulc.gov.pl.

docplik do pobrania43 KB


***

Komisja Europejska rozpoczęła oficjalne konsultacje na temat ogólnoeuropejskich celów w ramach systemu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej dla drugiego okresu odniesienia na lata 2015-2019. W tym celu wydany został przez Performance Review Body (PRB) dokument „Union Wide Targets for the 2nd Reference Period of the Single European Sky Performance Scheme”. Konsultacje prowadzone są w okresie od 17 maja do 3 lipca 2013 r. Uwagi i komentarze należy zgłaszać poprzez formularz elektroniczny on-line (formularz dostępny w załączonym linku).
 
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-07-03-sesrp2_en.htm
 
Omawiany dokument opisuje założenia i propozycje wskaźników oraz celów dla drugiego okresu odniesienia systemu skuteczności działania na lata 2015-2019.

Drugi okres odniesienia będzie realizowany na podstawie nowego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych, w powiązaniu z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiającym wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.


Zgodnie z podstawowym założeniem rozporządzenia 390/2013, plany skuteczności działania dla drugiego okresu odniesienia będą opracowywane na poziomie funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (Functional Airspace Blocks – FAB).
Wskaźniki oraz cele skuteczności działania dla drugiego okresu odniesienia opracowane zostały w czterech obszarach: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska oraz efektywności kosztowej. Po raz pierwszy cele zostaną określone dla obszaru bezpieczeństwa, w związku z tym, że bezpieczeństwo traktowane jest jako element o charakterze nadrzędnym. Cele te mają dotyczyć wskaźnika efektywności zarządzania bezpieczeństwem oraz zastosowania klasyfikacji Risk Analysis Tool (cele te mają być na poziomie UE oraz FAB. Ponadto na poziomie FAB przewiduje się cel dla tzw. Just Culture.
 

Dla obszaru przepustowości przewiduje się cele w zakresie opóźnień trasowych ATFM (Air Traffic Flow Management) – na poziomie UE oraz na poziomie FAB, ponadto cel krajowy w zakresie opóźnień ATFM generowanych przez lotniskowe służby żeglugi powietrznej. PRB podkreśla w swoim dokumencie, że w obszarze opóźnień trasowych osiągnięto znaczny postęp dotychczas, jednak zwraca też uwagę, że dzieje się to w warunkach spadku ruchu lotniczego w Europie.

Natomiast obszar ochrony środowiska będzie objęty celami w zakresie wskaźnika horyzontalnej efektywności lotu. Ustalone mają być dwojakie cele – cel dla efektywności lotu mierzonej jako różnica między trasą wynikającą z ostatniego wypełnionego planu lotu i ortodromą oraz cel oparty o różnicę między rzeczywistą trasę lotu a ortodromą.


Obszar efektywności kosztowej ma być przedmiotem największej uwagi w drugim okresie odniesienia. Przewiduje się tutaj cele dla ustalonych kosztów trasowych (w pierwszym okresie ustalona stawka jednostkowa) dla służb trasowych – na poziomie UE oraz w ramach trasowej strefy opłat, a także cele na poziomie UE i strefy opłat terminalowych dla służb terminalowych (lotniskowych).


Warto zwrócić uwagę, że w ramach przygotowań do drugiego okresu odniesienia w omawianym dokumencie zastosowano podejście Total Economic Cost, które polega na tym, że bierze się pod uwagę nie tylko bezpośrednie koszty ponoszone przez użytkowników przestrzeni powietrznej (opłaty nawigacyjne) ale również koszty generowane przez służby żeglugi powietrznej z tytułu opóźnień ATFM oraz nieefektywnej trasy lotu.


pdf Union Wide Targets for the 2nd Reference Period of the Single European Sky Performance Scheme 2.42 Mb
 

 źródło: ULC