8 kwietnia 2014

Zarządzanie przestrzenią powietrzną

Zarządzanie przestrzenią powietrzną realizowane jest na trzech poziomach. Trzy poziomy ASM odpowiadają zadaniom koordynacji cywilno-wojskowej ATM. Każdy poziom jest powiązany bezpośrednio z pozostałymi poziomami i ma na nie wpływ. 

Poziom zarządzania 1 jest poziomem strategicznym realizowanym przez Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną. Zadania zarządzania przestrzenią powietrzną na poziomie ASM 2 i 3 realizuje AMC Polska.

Strategiczne zarządzanie przestrzenią powietrzną na poziomie 1 (ASM 1) polega na wspólnym cywilno-wojskowym procedowaniu w ramach krajowego cywilno-wojskowego organu wysokiego szczebla, który opracowuje krajową politykę ASM i wykonuje niezbędne prace w zakresie planowania strategicznego, uwzględniając krajowe i międzynarodowe potrzeby użytkowników przestrzeni powietrznej. 

W celu utrzymania elastycznej organizacji przestrzeni powietrznej, państwa ECAC przeprowadzają cykliczne oceny ich krajowych struktur przestrzeni powietrznych i tras. Na  poziomie 1 ASM, państwa określają struktury organizacyjne dla poziomów 2 i 3 ASM oraz przyznają im uprawnienia wymagane do wykonywania ich zadań. Państwa ustalają dla tych taktycznych i przedtaktycznych poziomów odpowiednie procedury oraz uzgadniają zasady pierwszeństwa i procedury negocjacyjne dla alokacji przestrzeni powietrznej na poziomie 2 i 3.
 
ASM 2 - POZIOM PRZEDTAKTYCZNY
 1. zbieranie i analiza zapotrzebowań na przestrzeń powietrzną.
 2. rozstrzyganie kolidujących próśb o przydział stref zarządzanych przez AMC przez stosowanie zatwierdzonych priorytetów, renegocjacje, zmianę harmonogramów.
 3. informowanie o dokonanym przydziale przestrzeni powietrznej w planie użytkowania przestrzeni powietrznej (AUP),w przeddzień operacji do godz. 14:00 UTC.
ASM 3 - POZIOM TAKTYCZNY
 1. aktywacja i dezaktywacja elementów przestrzeni zawartych w AUP.
 2. uaktualnianie danych związanych z realizacją AUP.
 3. aktywacja, na prośbę użytkownika przestrzeni powietrznej, dodatkowych stref nie kolidujących ze strukturami zawartymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
 4. reagowanie na każdą dodatkową prośbę wynikającą z poważnych niespójności dróg lotniczych lub nie przewidzianych problemów ATC
 5. ogłaszanie w razie potrzeby w dniu operacji uaktualnionego planu użytkowania przestrzeni powietrznej (UUP) najpóźniej na 1 godz. przed zmianami w nim zawartymi.
 6. monitorowanie wykorzystania przydzielonych struktur przestrzeni powietrznej.
 7. informowanie o ograniczeniach użytkowników wykonujących loty w przestrzeni niekontrolowanej.
Dodatkowe informacje patrz e-AIP (ENR 2.2.3-1 i ENR 2.2.2-1) http://ais.pansa.pl/aip/index.php

WYBRANE ELEMENTY PRZESTRZENI POWIETRZNEJ FIR-WARSZAWA

 źródło: PAŻP

PRIORYTETY PRZYDZIAŁU STRUKTUR PRZESTRZENI
 1. Użytkowanie struktur polskiej przestrzeni powietrznej przydzielonych na poziomie strategicznym ASM 1 posiada pierwszeństwo w stosunku do pozostałych lotów,
 2. Użytkowanie CTR, ATZ, MATZ nie może być ograniczone, chyba że zadecydowano inaczej na poziomie strategicznym,
 3. Operacje powietrzne wykonywane z lotnisk, dla których zostały utworzone TMA, MTMA posiadają pierwszeństwo w tych rejonach kontrolowanych,
 4. Loty wykonywane jako ogólny ruch lotniczy (GAT) posiadają pierwszeństwo w:
  1. sieci stałych dróg lotniczych,
  2. CDR1 w okresach czasu opublikowanych w AIP,
  3. CDR2 zgodnie z AUP,
  4. RCA
 5. Loty wykonywane jako Operacyjny Ruch Lotniczy posiadają pierwszeństwo w:
  1. TSA, TRA
  2. TSA (poza wodami terytorialnymi) wyznaczonych w formie stref D,
  3. TFR (Trasa Dolotowa do TSA)
  4. MRT (Stała Trasa Lotnictwa Wojskowego)
 6. Użytkownicy przestrzeni, których loty zostały zaplanowane w AUP lub UUP posiadają pierwszeństwo lotów w strukturach przestrzeni ujętych w tych planach
REZERWOWANIE ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
 1. AMC (ASM2) przyjmuje zamówienia na elementy przestrzeni z uwzględnieniem okresów ich aktywności do godziny 10:00 UTC dnia poprzedzającego operację. W przypadku wpłynięcia zamówienia po wyznaczonym czasie AMC (ASM2) ma prawo odmówić ujęcia zamówienia w AUP. Zgoda jest wydawana przez AMC (ASM3) w dniu operacji o ile to nie koliduje z innymi elementami przestrzeni ujętymi w AUP oraz przestrzenią niekontrolowaną.
 2. jeżeli czas planowanej rezerwacji rozpoczyna się wcześniej niż okres ważności AUP (od 06:00 do 06:00 UTC dnia następnego) zamówienia przyjmuje się dwa dni wcześniej,
 3. jeżeli loty planowane są na sobotę, niedzielę lub poniedziałek, zamówienie należy składać w poprzedzający piątek, nie później niż do 10:00 UTC,
 4. jeżeli loty planowane są w dniu bezpośrednio następującym po święcie państwowym, zamówienia należy składać dnia poprzedzającego to święto, nie później niż do 10:00 UTC,
 5. loty w MATZ nie wymagają składania zamówień i nie są ujmowane w AUP, o ile odbywają się w godzinach opublikowanych w AIP,
 6. do godz.14.00 UTC AMC (ASM2) publikuje AUP, zawierający pełną informację o przydziale poszczególnych elementów przestrzeni
REALIZACJA
 1. Na 30 min. przed planowanym rozpoczęciem aktywności w strukturach przestrzeni ujętych w AUP użytkownik ma obowiązek potwierdzić lub podać nowe parametry dotyczące wykorzystania elementu przestrzeni,
 2. na 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem aktywności w strukturach kolidujących z przestrzenią kontrolowaną (TFR i kolizyjne TSA, TRA, MRT) użytkownik ma obowiązek potwierdzić lub podać nowe parametry dotyczące wykorzystania elementu przestrzeni i uzyskać zezwolenie od AMC(ASM3),
 3. zgodę na rezerwację elementów przestrzeni kolidujących z przestrzenią kontrolowaną AMC(ASM3) potwierdza użytkownikowi nie później, niż 30 minut przed planowaną aktywacją,
 4. jeżeli użytkownik w ciągu 30 min. od podanej godziny rozpoczęcia nie rozpocznie lotów, zezwolenie automatycznie wygasa,
 5. jeżeli nie będzie to kolidowało z sytuacją ruchową AMC(ASM3) uwzględni dodatkowe zapotrzebowanie użytkownika na elementy przestrzeni albo przesunięcie aktywności poza okres aktywności opublikowany w AUP (nie dotyczy elementów przestrzeni stanowiących doraźne ograniczenia w przestrzeni niekontrolowanej),
 6. zmiany do już opublikowanego AUP AMC(ASM3) rejestruje w formie UUP i rozsyła lub powiadamia telefonicznie najpóźniej 1 godzinę przed ich wprowadzeniem,
 7. lot w TFR powinien odbywać się tylko na jednym poziomie lotu,
 8. w przypadku wykonywania lotów przez użytkowników przestrzeni wykonujących odrębne zadania w sąsiadujących ze sobą segmentach TSA, TSA typu D lub TRA obaj użytkownicy są zobowiązania do zachowania 2,5 NM separacji do granicy łączącej te segmenty,
 9. w przypadku wykonywania lotów w TSA, TSA typu D lub TRA wewnątrz którego znajduje się czynny ATZ, MATZ lub strefa D, użytkownik odpowiada za zachowanie bezpiecznych separacji do tych struktur.
WARUNKI WSTRZYMYWANIA DOSTĘPNOŚCI ELEMENTÓW PRZESTRZENI
 1. W razie zagrożenia utraty płynności ruchu lotniczego;
 2. dla zabezpieczenia lotów:
  1. EMER- w niebezpieczeństwie;
  2. SAR - lotów poszukiwawczo-ratowniczych;
  3. HEAD - dla lotu "głowa państwa na pokładzie" - Prezydent RP, Premier, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu;
  4. bezpieczeństwa publicznego;
  5. biorących udział w akcji ratowniczej podczas klęsk żywiołowych;
  6. AIR POLICING i RENEGADE - loty dla obronności kraju;
  7. PROTECTED - dla lotu wymagającego szczególnego traktowania;
  8. OPEN SKY;
 3. w razie łamania przez użytkownika przepisów ruchu lotniczego,
 4. w przypadku nie utrzymywania przez użytkownika uzgodnionych warunków korzys tania z przestrzeni powietrznej,
 5. w przypadku stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej,
 6. w przypadku opóźnień w realizacji przedsięwzięć ujętych w AUP lub UUP przy jednoczesnym braku możliwości wyegzekwowania od użytkowników informacji o realnym rozpoczęciu aktywności zamówionych elementów przestrzeni. W uzasadnionych wypadkach zgoda może być odtworzona po upływie co najmniej 1 godziny od chwili ponownego zapytania przez użytkownika o zezwolenie. 
KONTAKT z AMC

LOKALIZACJA - CZRL/PAŻP WARSZAWA
GODZINY PRACY - AMC POLSKA (Zespół ASM-2)- 07:30-15:30 PON-PT)
(za wyjątkiem świąt państwowych)
AMC POLSKA (Zespół ASM-3)- H 24
AMC POLSKA(Zespół ASM-2)
TEL:
+ 48 22 574 57 32
+ 48 22(6) 828 129 / MON

FAX:
+ 48 22 574 57 38
+ 48 22(6) 828 473 / MON

AMC POLSKA(Zespół ASM-3)
TEL:
+ 48 22 574 57 33 (do 5735)
+ 48 22 (6) 828 130 (131, 132) / MON

FAX:
+ 48 22 574 57 37
+ 48 22 (6) 828 529 / MON

ADRES AFTN- EPWWZAMC
E-MAIL - amc.poland@pansa.pl

ADRES POCZTOWY :
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
AMC POLSKA
02-147 Warszawa
ul. Wieżowa 8