10 kwietnia 2014

Strona internetowa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP

W ostatnich dniach została uruchomiona strona internetowa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP. Witryna zawiera zebrane w jednym miejscu wszystkie przepisy prawne dotyczące awiacji w naszym kraju, aktualne mapy FIS, czy publikacje artykułów prasowych fachowców z tej dziedziny.


 
Dodatkowo, zainteresowani będą mogli pobrać wnioski o zezwolenie na lądowanie cywilnych statków powietrznych na lotnisku wojskowym, o uzgodnienie lokalizacji obiektu czy formularz zgłoszenia przeszkody lotniczej. Będzie się można także dowiedzieć jak klasyfikuje się przestrzeń powietrzną, jakie są zasady jej rezerwacji, czy też poznać wszystkie obiekty wpisane do „Rejestru Lotnisk i Lądowisk Wojskowych".

Serwis zapewnia również dostęp do lotniczych aktów prawnych, w tym m.n.:
  • ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze;
  • ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy –Prawo lotnicze;
  • upoważnienia nr21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2012 r. dla Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP;
  • zarządzenia nr 27/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego;
  • obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej;
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni;
  • rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzen;
  • zarządzenia nr16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie prowadzenia rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych.
Strona dostępna jest na wojskowej platformie Multiserwis pod adresem http://ssrlszrp.wp.mil.pl/
 
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP jest centralnym organem sprawującym specjalistyczny nadzór nad działalnością służby ruchu lotniczego w Siłach Zbrojnych RP. W swojej działalności sprawuje nadzór nad stosowaniem jednolitych procedur  i standardów wyposażenia technicznego oraz wyszkolenia personelu zgodnie z normami ustalonymi przez North Atlantic Threaty Organization NATO i International Civil Aviation Organization ICAO w jednolitym systemie zarządzania ruchem lotniczym, który został przyjęty przez Rzeczpospolitą Polską. 
 
Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP ściśle współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC) i współdziała z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej PAŻP oraz innymi organizacjami lotniczymi. Głównym celem współdziałania jest zapewnienie w czasie pokoju bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej wszystkim jej użytkownikom oraz umożliwienie płynnego przejęcia zarządzania ruchem lotniczym przez Siły Zbrojne RP na wypadek wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.
 
Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego SZ RP kieruje płk dypl. pil. Cezary Wasser, który jednocześnie jest członkiem Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz NATO Air Traffic Management Committee. Pułkownik jest pilotem klasy mistrzowskiej, z nalotem 1016 godzin, w tym 643 godzin na samolocie Su-22. 

źródło: dlapilota.pl