29 kwietnia 2014

Niemożność zapewnienia służb ruchu lotniczego

W dniu 23 kwietnia 2014 roku, podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Saab 340, które wydarzyło się wdniu 27 grudnia 2013 r. przestrzeni powietrznej strefy kontrolowanej lotniska Zielona Góra – Babimost (EPZG).

Działając w oparciu o art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i podjęła decyzję o zakończeniu badania.
 
Przebieg i okoliczności zdarzenia (wszystkie czasy UTC):
Brak zapewnienia służby kontroli ruchu lotniczego (ATC) dla lotniska EPZG w godz. 06:00-06:11 ze względu na nieobecność kontrolera (Krl TWR EPZG), który w tym czasie był poddawany kontroli bezpieczeństwa przez służby ochrony Portu Lotniczego Zielona Góra. Zgodnie z podanymi przez Krl TWR EPZG informacjami: na bramie wjazdowej stawił się on o godzinie 05:45 i do godz. 06:08 był poddawany szczegółowej kontroli bezpieczeństwa. W czasie nieobecności krl TWR EPZG zgodnie ze złożonym planem lotu o 06:10 miał lądować samolot Saab 340 (EPPO-EPZG). Załoga dwukrotnie o 06:07 i 06:11 wywoływała TWR EPZG - bez rezultatu. W konsekwencji załoga Saab 340 pozostawała na łączności z FIS EPPO. Około godziny 06:12 po dotarciu na stanowisko pracy krl TWR EPZG wywołał i nawiązał łączność z załogą Saab 340. Około godziny 06:13 Saab 340 otrzymał zgodę na podejście do lądowania. Lądowanie nastąpiło o 06:20 W dniu 24 grudnia 2013 r. Krl TWR EPZG złożył do Dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost pismo z prośbą o informację jak powinna przebiegać kontrola pojazdu oraz o podanie podstaw prawnych jej przeprowadzania. Dnia 27 grudnia 2013 r. o godz. 05:45 Krl TWR EPZG stawił się na bramie wjazdowej na lotnisko EPZG gdzie został poddany 23 minutowej kontroli bezpieczeństwa.
 
Ustalenia
1. W dniu 12 kwietnia 2011 roku kontroler przeszedł szkolenie z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dla kontrolerów ruchu lotniczego poświadczone jego podpisem. Uzyskał certyfikat (zaświadczenie) ważny 3 lata.
2. Dnia 24 grudnia 2013 r. kontroler został poddany kontroli bezpieczeństwa na bramie wjazdowej. W celu ustalenia jak powinna wyglądać kontrola bezpieczeństwa na bramie wjazdowej i jakie do tego są podstawy prawne, kontroler sporządził pismo do Dyrektora Portu Lotniczego.
3. Kontroler poprosił o natychmiastową odpowiedź ponieważ: „...spodziewam się kolejnego sporu przy następnej kontroli”.
4. Kontroler został zaproszony do Dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost na rozmowę, z której, jak przekazał podczas rozmowy z inspektorem prowadzącym postępowanie, niewiele wynikło.
5. Dnia 27 grudnia 2013 r. kontroler stawił się na bramie wjazdowej lotniska Zielona Góra Babimost o godzinie 05:45 UTC i został poddany 23 minutowej (szczegółowej wg Krl) kontroli bezpieczeństwa.
6. Kontroler stawił się na stanowisku pracy o godzinie 06:12 UTC. 7. Asystent TWR wjeżdżający przed kontrolerem, na wieży był już o godz. 05:56:56 UTC, na co wskazuje rozmowa telefoniczna z Informatorem FIS Poznań. W tym przypadku kontrola bezpieczeństwa trwała około (poniżej) 11 minut.
 
Wnioski wynikające ze zdarzenia
1.Zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako incydent w ruchu lotniczym, ale jako zderzenie specyficzne dla ATM polegające na niemożności zapewnienia służb ruchu lotniczego.
2.Kontroler powinien stosować się do wszystkich przepisów prawnych z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, z którymi zapoznał się podczas szkolenia w 2011 roku. W razie ewentualnych wątpliwości może zwrócić się do przełożonych w tym do Służby Zarządzania Kryzysowego w Ruchu Lotniczym i Ochrony (AH) o interpretację przepisów i/lub skierowanie na dodatkowe szkolenie odświerzające.
3.Poinformować uczestniczącego w zdarzeniu kontrolera ruchu lotniczego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
 
Przyczyna incydentu lotniczego
Kontrola bezpieczeństwa wynikająca z obowiązujących przepisów oraz procedur portu lotniczego.
 
Działania podjęte przez podmiot badający
1.Zespół Badania Zdarzeń ATM poinformuje zgłaszającego o zakończeniu postępowania.
2.Przekazać raport końcowy Szefowi Służby Zarządzania Kryzysowego w Ruchu Lotniczymi Ochrony (AH) do dalszego wykorzystania służbowego.


Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.


Komentarz Komisji
Biorąc pod uwagę okoliczności i przebieg zdarzenia zdaniem Komisji najlepszym rozwiązaniem jest zweryfikowanie procedur kontrolnych w celu sprawniejszego ich przeprowadzania zwłaszcza w stosunku do personelu operacyjnego lotniska, którego nieobecność na stanowisku może mieć wpływa na płynność i/lub bezpieczeństwo operacji lotniczych. 
 

źródło: PKBWL