26 lutego 2014

Sprawozdanie z działalności PAŻP

Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłosił sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2012 rok (Ogłoszenie Nr 6 Prezesa ULC z dnia 25 lutego 214 roku). Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z zapisami Ustawy o PAŻP oraz zgodnie z wymogami krajowymi i europejskimi. 


Dokument stanowi odzwierciedlenie pracy Agencji w 2012 roku, przedstawia opis kierunków realizowanych działań w kontekście przyjętej strategii oraz realizację priorytetowych zadań. W drugiej części dokumentu przeanalizowane zostało sprawozdanie finansowe z działalności PAŻP, z którego wynika, na jakim poziomie poniesione zostały koszty w celu zapewnienia służb żeglugi powietrznej, jaka była wysokość wypracowanych przychodów, których wartość uzależniona jest od wielkości obsłużonego ruchu lotniczego oraz poziomu stawki jednostkowej stosowanej przy naliczaniu opłat za świadczone usługi nawigacyjne, jaka była wartość wypracowanego wyniku netto oraz jakiej wartości majątkiem dysponowała Agencja na dzień sporządzenia sprawozdania z sytuacji finansowej.

Rok 2012 był piątym, pełnym, 12-miesięcznym okresem funkcjonowania PAŻP.


Agencja jest podmiotem certyfikowanym i wyznaczonym – zgodnie z ustawą Prawo lotnicze i prawem UE – przez ministra właściwego ds. transportu do zapewniania służb żeglugi powietrznej w FIR Warszawa. Agencja jest uprawniona i zobowiązana do zarządzania przestrzenią powietrzną oraz przepływem ruchu lotniczego oraz zapewnienia służb żeglugi powietrznej (ANS), w tym: • służb ruchu lotniczego;
 • służby łączności;
 • służby nawigacji;
 • służby dozorowania;
 • służby informacji lotniczej.
 •  
  Agencja ponadto:


 • dostarcza użytkownikom przestrzeni powietrznej informacje meteorologiczne wytworzone przez podmioty certyfikowane w tym obszarze;
 • zapewnia projektowanie procedur lotu;
 • kontroluje z powietrza urządzenia i systemy łączności lotniczej, nawigacji i dozorowania przestrzeni powietrznej;
 • prowadzi szkolenia i udziela konsultacji w zakresie ANS;
 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie ANS;
 • dokonuje zakupu, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury.

 • Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w roku 2012 kierował prezes Agencji oraz dwóch zastępców prezesa.
  źródło: ULC