27 lutego 2014

Międzynarodowe organizacje lotnicze

Lotnictwo cywilne jest dziedziną podlegającą w bardzo dużym stopniu międzynarodowym regulacjom. Tworzone są one przez organizacje międzynarodowe, przepisy Unii Europejskiej oraz umowy międzynarodowe.

 
Najważniejszą lotniczą organizacją międzynarodową jest Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation OrganizationICAO) z siedzibą w Montrealu (Kanada). Najważniejszym organem tej organizacji jest Zgromadzenie, które zbiera się co 3 lata. Pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia ICAO, prace w ramach organizacji koordynowane są przez Radę ICAO, w skład której wchodzą przedstawiciele 36 państw członkowskich tej organizacji. Od października 2013 r. członkiem Rady jest przedstawiciel Polski.

Wśród pozostałych międzynarodowych organizacji lotniczych do najważniejszych należą:

  • ECAC: Europejska Konfederacja Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference), z siedzibą w Paryżu (Francja),
  • EUROCONTROL: Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (European Organisation for the Safety of Air Navigation), z siedzibą w Brukseli (Belgia).
Wiele przepisów w zakresie lotnictwa cywilnego powstaje w Unii Europejskiej.

Przepisy te formułowane są na 3 poziomach:

  1. akty prawodawcze, formułowane w rozporządzeniach, dyrektywach lub decyzjach Unii Europejskiej, przyjmowane w zdecydowanej większości w zwykłej procedurze ustawodawczej, a więc uchwalane na podstawie wniosku Komisji Europejskiej przez Radę i Parlament Europejski;
  2. przepisy wykonawcze i delegowane, formułowane w rozporządzeniach i decyzjach Komisji Europejskiej, często przyjmowane w konsultacji z państwami członkowskimi UE;
  3. przepisy techniczne i operacyjne, formułowane przez wyspecjalizowane agencje UE. W zakresie lotnictwa cywilnego większość przepisów technicznych i operacyjnych to decyzje dotyczące procedur operacyjnych, certyfikacji, specyfikacji oraz licencjonowania, formułowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency - EASA), z siedzibą w Kolonii (Niemcy).
 Strony internetowe międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji lotniczych