16 lutego 2014

Komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Decyzją nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego, podpisaną dnia 14 stycznia 2013 roku działalność „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami” została oficjalnie i formalnie usankcjonowana. 


Głównym celem Komitetu jest monitorowanie zagrożeń występujących na lotniskach oraz w ich otoczeniu powodowanych przez zwierzęta, a także wypracowywanie i proponowanie najbardziej efektywnych działań zmierzających do zmniejszania zagrożeń dla operacji lotniczych.

Spotkania Komitetu (dwa razy w roku) mają na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami, w kontekście sposobów postępowania z zagrożeniami ze strony zwierząt.

Prace Komitetu polegają również na proponowaniu i opiniowaniu opracowań, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych bezpośrednio lub pośrednio z problematyką dotyczącą zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Niezwykle cennym wkładem w profilaktykę bezpieczeństwa jest również upowszechnianie wyników prac analitycznych, prac przeglądowych, opracowań statystycznych oraz poradników dotyczących kompleksowego zabezpieczenia lotnisk i ich otoczenia przed zagrożeniem powodowanym przez zwierzęta.

W zakresie swoich kompetencji Komitet współpracuje z Komitetami ds. zagrożeń powodowanych przez zwierzęta dla operacji lotniczych państw członkowskich ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego) w ramach funkcjonowania WBA (Międzynarodowego Stowarzyszenia ds Zderzeń z Ptakami).

Aktualnie w ramach Komitetu opracowywane są m.in. procedura związana ze zbieraniem i analizą szczątków zwierząt, które zostały znalezione na terenie lotniska oraz materiał analityczny związany z ryzykiem kolizji. Umożliwi to Zarządzającym lotniskami prawidłowe oszacowanie ryzyka kolizji z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie efektywnego Planu Kontroli Środowiska (zgodnie z zaleceniami Podręcznika ICAO 9137 punkt 3.4.1).

We współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, którego przedstawiciel uczestniczy w pracach Komitetu, opracowywany jest również wzór wniosku dotyczącego postępowania ze zwierzętami mogącymi zagrażać bezpieczeństwu operacji lotniczych, wraz z załącznikiem zawierającym listę gatunków zwierząt oraz krótką instrukcją dotyczącą składania wniosków. Będzie to istotne z punktu widzenia Zarządzających lotniskami, gdyż usprawni całą procedurę składania i rozpatrywania wniosków.

Decyzja nr 3 Prezesa ULC z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Wytyczne nr 10 Prezesa ULC z dnia 22 października 2013 roku Poz. 100, w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez ICAO w Doc 9137- „Podręcznik służb portu lotniczego”, część 3 „Kontrola i zmniejszanie zagrożenia ze strony zwierząt”

Plakat Komitetu na Krajową konferencję bezpieczeństwa lotów:

Działania profilaktyczne podejmowane przez Zarządzających lotniskami:
pdfpobierz plik509.11 KB

Prezentacje z drugiego spotkania Komitetu:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2013 roku na zaproszenie Zarządu Lotniska Warszawa - Modlin odbyło się kolejne, czwarte spotkanie uczestników „Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami”. Miło nam, iż spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem i dają możliwość ich uczestnikom wymiany informacji m.in. na temat sposobów postępowania z pojawiającymi się w otoczeniu lotnisk zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta. Jednocześnie zachęcamy również do udziału w spotkaniach przedstawicieli przewoźników lotniczych, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Dowództwa Sił Powietrznych. Podczas spotkania zaprezentowane zostały następujące informacje:
  • Zgłaszanie zdarzeń lotniczych – a ograniczenie ryzyka kolizji;
  • Gatunki ptaków i kolizje – wielkość, zachowanie, zagrożenie;
  • Otoczenie lotniska – rozważenie zmiany art. 87  ustawy Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393);
  • Ochrona biologiczna, jako element zarządzania przyrodą na terenie Lotniska Warszawa- Modlin;
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem;
  • Wstęp do prezentacji terenowe radaru;
  • Bird Strike Management doświadczenia Wizzair;
  • Planowanie i realizacja inwestycji infrastruktury lotniskowej (zabudowa lotniskowa) w aspekcie odstraszania ptaków.
Organizatorzy spotkania umożliwili uczestnikom zapoznanie się z infrastrukturą lotniska, a przede wszystkim z możliwościami praktycznymi radaru „ptasiego” stosowanego przez Zarządzającego lotniskiem oraz specjalnie przystosowaną sokolarnią. W ramach licznych dyskusji podejmowanych podczas spotkania, zwrócono szczególną uwagę na konieczność przygotowania procedury (wraz z wnioskami) umożliwiającej służbom operacyjnym zbierania szczątków zwierząt, w celu określenia ich gatunków oraz zawarcia tych informacji w raportach dot. zderzeń oraz uszczegółowienia zapisów dot. otoczenia lotniska w zakresie dot. obecności zwierząt.

Prezentacje z czwartego spotkania Komitetu:

źródło: ULC