16 września 2013

RPO w sprawie opóźnienień w realizacji upoważnień zawartych w ustawie "Prawo lotnicze"

W dniu 9 września 2013 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie opóźnień w realizacji upoważnień zawartych w ustawie - Prawo lotnicze. Ustawa nowelizująca ustawę - Prawo lotnicze nałożyła obowiązek wydania - w terminie 18 miesięcy - nowych aktów wykonawczych realizujących delegacje ustawowe wynikające z przepisów wskazanych w ustawie zmieniającej.


Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu niewykonanie upoważnień zawartych w ustawie - Prawo lotnicze. Ustawa nowelizująca ustawę - Prawo lotnicze nałożyła obowiązek wydania - w terminie 18 miesięcy - nowych aktów wykonawczych realizujących delegacje ustawowe wynikające z przepisów wskazanych w ustawie zmieniającej. 

Wyznaczony termin realizacji tego obowiązku upłynął z dniem 18 marca 2013 r., co spowodowało utratę mocy przez dotychczas obowiązujące rozporządzenia, w tym np. :

a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie czasu pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego,

b) rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa, 

c)rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. 


Oznacza to, że od dnia 19 marca 2013 r. w polskim systemie prawa lotniczego zabrakło podustawowych regulacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku lotniczego. Ze względu na opóźnienia w realizowaniu obligatoryjnych delegacji ustawowych, znowelizowana ustawa - Prawo lotnicze nie może być prawidłowo stosowana w pełnym zakresie. 

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w sprawie, a w szczególności o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do usunięcia zasygnalizowanych nieprawidłowości.źródło: RPO