9 lipca 2013

Konkurs na Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza konkurs na stanowisko:


Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Do zadań Prezesa, wynikających z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm.), należy w szczególności:

 1. zapewnienie realizacji zadań przez Agencję zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi;
 2. uczestniczenie w inicjatywach i projektach międzynarodowych związanych z działalnością Agencji - za zgodą ministra właściwego do spraw transportu;
 3. opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji;
 4. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;
 5. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 6. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji oraz złożenie wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o jego zatwierdzenie;
 7. sprawowanie zarządu majątkiem Agencji, 
a także zapewnienie realizacji zadań kierownika jednostki wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 


Miejsce wykonywania pracy: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8 w Warszawie.


Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Prezesa powinien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe;
 2. być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony;
 3. być obywatelem polskim;
 4. korzystać z pełni praw publicznych;
 5. nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym;
 7. znać biegle co najmniej język angielski. 
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
 • kopia dokumentu potwierdzającego, że kandydat jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony,
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o niekaraniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym (świadectwa pracy lub zaświadczenia);
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – złożone na właściwym wzorze stanowiącym załącznik nr 1a lub 2a do ww. ustawy – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.). W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 8 sierpnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce składania dokumentów:

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
(bud. C, pokój 324 w godz. 815-1615)


w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”. Etapy konkursu:

 • weryfikacja złożonych dokumentów lub oświadczeń;
 • test wiedzy z zakresu tematycznego konkursu;
 • sprawdzenie znajomości języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji;
 • zbadanie predyspozycji i umiejętności z zakresu:
 • planowania i myślenia strategicznego,
 • podejmowania decyzji i odpowiedzialności,
 • zarządzania zasobami i zorientowania na osiąganie celów,
 • zarządzania personelem,
 • skutecznego komunikowania się;
 • rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca ocenę prezentacji, w tym ocenę wiedzy i doświadczenia zawodowego. 
 

Zakres tematyczny konkursu:


1) prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz prawo krajowe, dotyczące żeglugi powietrznej:


a) umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

b) rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829, z późn. zm.) oraz inne akty prawne Unii Europejskiej,

c) przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.),

d) ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz inne krajowe akty normatywne związane z żeglugą powietrzną;


2) organizacje lotnicze, w szczególności Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), Organizacja Służb Żeglugi Powietrznej Lotnictwa Cywilnego (CANSO) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA);


3) funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR/ATM Master Plan) i infrastruktury łączności, radionawigacji i dozorowania dla potrzeb zarządzania ruchem lotniczym (CNS/ATM) w Rzeczypospolitej Polskiej;


4) funkcjonowanie Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO);


5) systemy jakości, zarządzania bezpieczeństwem i sprawowania nadzoru w zakresie żeglugi powietrznej;


6) zasady współpracy cywilno-wojskowej w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, realizowane w szczególności przez Komitet Cywilno-Wojskowej Współpracy EUROCONTROL (CMIC) i Komitet Zarządzania Ruchem Lotniczym NATO (NATMC);


7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 1529) i ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);


8) znajomość języka angielskiego, w tym słownictwa specjalistycznego, związanego z zakresem działania Prezesa Agencji. Inne informacje: 

 • organizację i sposób przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 274);
 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49 lub 630 18 75.

źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej