20 maja 2013

Konkurs na Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Do 27 maja 2013 r. kandydaci na prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mogą składać swoje oferty. Chętni muszą m.in. znać prawo międzynarodowe, Unii Europejskiej oraz prawo krajowe dotyczące żeglugi powietrznej. Konkurs został ogłoszony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej PAŻP.


Kandydaci ubiegający się o stanowisko prezesa powinni m.in. mieć wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy - w tym co najmniej trzyletni staż na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym, znać biegle co najmniej język angielski.

Konkurs będzie miał kilka etapów. Chętni przejdą test ze znajomości m.in. organizacji lotniczych, a także prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego z zakresu żeglugi powietrznej. Ponadto zbadane zostaną predyspozycje kandydatów dot. planowania i myślenia strategicznego i podejmowania decyzji.

Do obowiązków prezesa PAŻP, wynikających z uregulowań ustawowych, należy m.in.: zapewnienie realizacji zadań przez Agencję zgodnie z prawem Unii Europejskiej i prawem krajowym oraz przepisami międzynarodowymi, opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, sprawowanie zarządu nad majątkiem Agencji.

Pod koniec kwietnia premier Donald Tusk na wniosek ministra transportu odwołał prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztofa Banaszka. Jednocześnie - na wniosek ministra Nowaka - premier powierzył pełnienie obowiązków prezesa Maciejowi Piotrowskiemu, dotychczasowemu zastępcy prezesa PAŻP.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie BIP PANSA.

źródło: PAP