13 kwietnia 2013

Rozporządzenie w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo

8 kwietnia 2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w systemach funkcjonalnych mających wpływ na bezpieczeństwo (Dz.U. z 2013 r. poz. 431).Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 128 b ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze i ma na celu zapewnienie zgodności prawa krajowego z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 691/2011.

Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb zatwierdzania procedur niezbędnych do wprowadzenia zmian,
2) szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji na temat planowanych zmian,
3) warunki i tryb zatwierdzania zmian oraz zatwierdzania wprowadzenia w życie zmian
– w systemach funkcjonalnych wykorzystywanych w ramach zarządzania ruchem lotniczym lub zapewniania służb żeglugi powietrznej.


System funkcjonalny oznacza połączenie systemów, procedur i zasobów ludzkich dokonane w celu spełnienia danej funkcji w kontekście zarządzania ruchem lotniczym. Jedną z funkcji służb żeglugi powietrznej jest zarządzanie bezpieczeństwem, które gwarantuje określenie, ocenę i należyte ograniczenie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

Zagadnienia objęte rozporządzeniem nie były dotąd regulowane przepisami prawa krajowego. Procedury dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem zmian w systemach funkcjonalnych dotychczas opierały się na standardach oraz zalecanych metodach postępowania Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL).

Rozporządzenie wejdzie w życie 23 kwietnia 2013 r.
Zapoznaj sie z rozporządzeniem

źródło: MTBiGM