11 stycznia 2013

Formalne konsultacje społeczne z PAŻP

W celu udoskonalenia procesu wdrażania zmian w FIR WARSZAWA oraz wypełniając wymogi Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2096/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) ustanawia formalną procedurę szeroko rozumianych konsultacji społecznych z użytkownikami przestrzeni powietrznej.


Zgodnie z wymienionym wyżej Rozporządzeniem
,w szczególności zapisem 8.1. Otwartość i przejrzystość zapewniania służb stanowiącym o tym, że "Instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej zapewnia swoje służby zgodnie z zasadą otwartości i przejrzystości, publikuje warunki dostępu do swoich służb i ustanawia przynajmniej raz w roku regularny formalny proces indywidualnych lub zbiorowych konsultacji z ich użytkownikami" PAŻP ustanowił formalną procedurę szeroko rozumianych konsultacji społecznych z użytkownikami przestrzeni powietrznej.

Poza przedmiotową procedurą PAŻP nadal przy opracowywaniu projektu zmian będzie równolegle prowadził bezpośrednie uzgodnienia i konsultacje społeczne z zainteresowanymi użytkownikami przestrzeni powietrznej, których zasadnicza działalność lotnicza jest prowadzona w rejonie planowanych zmian. 

Proces formalnych konsultacji społecznych
Po opracowaniu wstępnego projektu zmian PAŻP przeprowadza konsultacje społeczne w zakresie planowanych do wdrożenia zmian według następującej procedury:
  1. W niniejszej zakładce PAŻP zamieszcza informację na temat proponowanego projektu, zawierającą: opis zmiany wraz z uzasadnieniem oraz zobrazowaniem graficznym, planowany termin wdrożenia zmiany;
  2. użytkownicy przestrzeni powietrznej mają 30 dni na zapoznanie się z przedmiotowym projektem zmian oraz na przesłanie do PAŻP komentarzy/uwag w zakresie planowanego do wdrożenia projektu. Każdej propozycji zmian przypisany będzie okres przeznaczony na konsultacje społeczne. W przypadku znaczących propozycji zmian PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu;
  3. w celu przesłania uwag należy wypełnić przypisany dla każdego projektu "Formularz konsultacyjny proponowanych zmian" a następnie przesłać go na adres konsultacje@pansa.pl lub na nr faksu +48-22-574-5729;
  4. po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadza analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. Po zakończeniu prac nad projektem PAŻP publikuje na stronie podsumowanie konsultacji, zawierające:
    • przesłane przez użytkowników uwagi do projektu wraz z komentarzami PAŻP ustosunkowującymi się do otrzymanych zgłoszeń, w tym z informacją, czy wnioskowana zmiana/uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji projektu;
    • pakiet informacji zawierający ostateczny projekt zmian wraz zplanowanym terminem implementacji.
Informacja o procedurze przeprowadzania konsultacji społecznych


Realizacja przez PAŻP "Programu monitorowania i poprawy poziomu satysfakcji klientów"

PAŻP rozpoczął wdrażanie "Programu monitorowania i poprawy poziomu satysfakcji klientów". Głównym celem programu jest dopasowanie świadczonych usług do potrzeb klienta z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa obsługi ruchu lotniczego. W ramach monitorowania poziomu satysfakcji klientów, wyodrębnione zostały grupy docelowe. Należą do nich: linie lotnicze, piloci lotnictwa cywilnego (w tym piloci General Aviation) oraz piloci lotnictwa wojskowego. Do badanych obszarów zaliczone zostały: bezpieczeństwo, efektywność operacyjna oraz efektywność AIS. Istota projektu opiera się na uzyskiwaniu informacji zwrotnej z wypełnionych przez klientów kwestionariuszy ocen, pozyskiwanej celem dopasowanie świadczonych usług do potrzeb klienta, z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa obsługi ruchu lotniczego. Ankiety znajdują się na poniższej stronie internetowej PAŻP oraz będą dostępne także w biurach obsługi załóg. Spotkania konsultacyjne z użytkownikami przestrzeni powietrznej będą stanowiły również forum wymiany informacji dot. Programu. Na podstawie pozyskanych z ankiet informacji, PAŻP planuje przygotowywanie raportu rocznego.
Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres info@pansa.pl
Ankiety:
  1. Ankieta dla linii lotniczych
  2. Ankieta dla pilotów
źródło : PAŻP