31 października 2012

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, celem przesłania do konsultacji międzyresortowych, projekt Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. Dotychczas obowiązująca klasyfikacja statków powietrznych oparta była wyłącznie o wytyczne zawarte w Załączniku 7 („Znaki przynależności państwowej i znaki rejestracyjne statków powietrznych”) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (ICAO).
W związku z dynamicznym rozwojem niektórych rodzajów statków powietrznych, w szczególności w obszarze lotnictwa sportowego i rekreacyjnego, klasyfikacja statków powietrznych oparta o dotychczas obowiązujące rozporządzenie i funkcjonująca przez dziesięć lat stała się nieaktualna i niekompletna.


Nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych umożliwi dokonywanie precyzyjnych zapisów w procesach i dokumentacji związanej z rejestracją lub ewidencjonowaniem statków powietrznych, w dokumentacji potwierdzającej zdatność do lotu, kwalifikacji przepisów budowy w procesach konstruowania i wytwarzania statków powietrznych.


Projekt rozporządzenia określa klasyfikację statków powietrznych ze względu na:

  • wymagania techniczne oraz wymagane dokumenty zdatności do lotu statku powietrznego,
  • charakterystykę i przeznaczenie statków powietrznych.

Wykaz klas, kategorii i podkategorii statków powietrznych oraz ich oznaczeń, określają załączniki nr 1 - 3 do projektu rozporządzenia. Wykaz ten jest zgodny ze schematem klasyfikacji statków powietrznych zawartym w Załączniku 7 ICAO.


Przyjęta w projekcie rozporządzenia klasyfikacja statków powietrznych pozwala w szczególności na:

  • stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu lotniczego poprzez zwiększenie deklaratywności, uproszczenie i ujednolicenie nazewnictwa, określeń, definicji i wymagań dotyczących budowy, eksploatacji i szkolenia;
  • wprowadzenie zasady proporcjonalności przy wydawaniu dokumentów zdatności do lotu tj. im statki powietrzne mniejsze, wolniejsze, prostsze konstrukcyjnie, tym mniej formalności administracyjnych, dokumentów, prób dowodowych koniecznych do ich dopuszczenia do lotu;
  • precyzyjne określenie klasy, kategorii, podkategorii statków powietrznych do wydania upoważnienia przez Prezesa Urzędu innym organom do wykonania niektórych czynności nadzoru lub kontroli na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Ze względu na istotne zmiany w klasyfikacji i nazewnictwie statków powietrznych konieczne jest ustalenie dłuższego vacatio legis, tak aby środowisko lotnicze miało więcej czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich obowiązywania. Rozporządzenie powinno zatem wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
 

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego