22 czerwca 2012

Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z treścią ogłoszenia i wzięcia sprawy w swoje ręce. Dość narzekania, teraz sam możesz wygrać konkurs i decydować o kształcie lotnictwa cywilnego w Polsce.


Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza nabór na stanowisko
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa


Główne obowiązki na stanowisku pracy
 
Zapewnienie realizacji zadań centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach lotnictwa cywilnego wykonującego funkcję władzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów międzynarodowych oraz administracji lotniczej i nadzoru lotniczego wynikających z ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.), w szczególności:
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie polityki lotnictwa cywilnego oraz przygotowywanie wniosków i wdrażanie postanowień służących realizacji rządowych programów dotyczących sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie kompetencji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 • nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa cywilnego
 • i lotniczej działalności gospodarczej;
 • podejmowanie działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów;
 • przyznawanie uprawnień, wydawanie zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego;
 • wykonywanie zadań w imieniu i na rzecz organów i instytucji Unii Europejskiej zgodnie
 • z prawem Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi oraz innymi porozumieniami
 • w zakresie lotnictwa cywilnego;
 • współpraca z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i innymi organizacjami międzynarodowymi lotnictwa cywilnego;
 • inicjowanie projektów międzynarodowych umów lotniczych i ich zmian oraz udział w ich przygotowaniu i negocjowaniu;
 • inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i ich zmian oraz udział w ich przygotowaniu,
oraz zapewnienie realizacji zadań kierownika jednostki wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Wymagania związane ze stanowiskiem


Stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zajmować osoba, która:
 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • jest obywatelem polskim;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiada kompetencje kierownicze, tj.: umiejętność myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, organizacji pracy, osiągania rezultatów, zarządzania personelem;
 • posiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w szczególności z zakresu:
  • znajomości problematyki sektora lotniczego oraz zasad funkcjonowania transportu lotniczego;
  • zasad wykonywania krajowych oraz międzynarodowych przewozów lotniczych;
  • zasad korzystania z przestrzeni powietrznej oraz organizacji ruchu lotniczego;
  • zasad wykonywania funkcji organu administracji lotniczej i władzy lotniczej, polegającej m.in. na przyznawaniu uprawnień, wydawaniu zgód i innych rozstrzygnięć w sprawach lotnictwa cywilnego na podstawie przepisów prawa lotniczego, przepisów Unii Europejskiej oraz przepisów międzynarodowych;
  • znajomości krajowego, wspólnotowego oraz międzynarodowego prawa w zakresie lotnictwa cywilnego;
  • ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • kodeksu postępowania administracyjnego;
  • zasad funkcjonowania administracji rządowej;
  • zasad funkcjonowania międzynarodowych organizacji lotnictwa cywilnego;
 • posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys;
 • list motywacyjny;
 • kopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182,
 • poz. 1228);
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).
Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
 • kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej);
 • oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o metodach i technikach naboru:
 • weryfikacja dokumentów;
 • test wiedzy;
 • sprawdzenie znajomości języka angielskiego;
 • badanie kompetencji kierowniczych poprzez case study;
 • prezentacja;
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 6 lipca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Miejsce składania dokumentów

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
(bud. C, pokój 324 w godz. 815-1615)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego”.

Inne informacje
 • kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
 • po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 630 17 49 lub 630 18 75.
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego