20 kwietnia 2012

Reforma lotnisk lokalnych

18 kwietnia 2012 r. w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja „Reforma regulacyjna lotnisk lokalnych szansą dla regionów”. Tematyka konferencji nawiązywała do zmian wprowadzonych w prawie lotniczym oraz do zapowiadanych reform zasad finansowania inwestycji lotniskowych ze środków publicznych, co może znacząco przyczynić się do przyszłego rozwoju sieci lotnisk lokalnych w Polsce.


Celem konferencji było:
  • prezentacja zmian w przepisach dotyczących lotnisk lokalnych;
  • prezentacja projektowanych zmian zasad finansowania inwestycji lotniskowych ze środków publicznych;
  • upowszechnianie dobrych praktyk w rozwoju i modernizacji lotnisk lokalnych;
  • dyskusja i wypracowanie stanowiska strony społecznej w odniesieniu do nowych przepisów wykonawczych do prawa lotniczego.

Partnerem Wspierającym była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W jej imieniu Pan Krzysztof Banaszek, Prezes PAŻP, przedstawił prezentację pt. „Implementacja procedur podejścia z wykorzystaniem GNSS na małych lotniskach”. Pan Andrzej Król zaprezentował temat „Przygotowanie, przekazanie i publikacja w AIP informacji AIS dot. małych lotnisk oraz wymogi dot. operatów przeszkód niezbędnych dla prawidłowych publikacji AIS/AIM oraz opracowania procedur podejścia.

W trakcie dyskusji poruszono zagadnienie trwających w Komisji Europejskiej prac nad zasadami finansowania lotnisk ze środków UE. Informacje na temat procesu konsultacji dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/competition/ a prezentację ze spotkania w dniu 12.04.2012 r.: http://www.eesc.europa.eu

Ponadto wskazano, że proces rozbudowy małych lotnisk realizowany jest równolegle do trwającej dyskusji na temat strategii dla lotnictwa i aktualizacji PRSLiLUN. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie PRTL: http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly oraz w informacji PAŻP z tego spotkania: Trzecie spotkanie z cyklu Aviation Breakfast i głosem w dyskusji Krzysztofa Banaszka, nad głównym tematem trzeciego spotkania Aviation Breakfast: „Czy potrzebna jest Strategia Rozwoju Polskiego Systemu Transportu Lotniczego?


Dodatkowe informacje znaleźć można też na stronach Aeroklubu Polskiego: http://www.aeroklubpolski.pl/aktualnosci/

Stanowisko konferencji

Doświadczenia ostatnich lat jednoznacznie wskazują, że rozwój lotnisk lokalnych nie może być uzależniony wyłącznie od „zainteresowania” władz lokalnych czy zarządzających lotniskami. Konieczne są takie rozwiązania prawne, które umożliwią finansowanie lub współfinansowanie inwestycji lotniskowych na lotniskach lokalnych ze środków publicznych, zwłaszcza samorządowych.

Mając na względzie zapisy rządowego Programu Rozwoju Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych trudno wyobrazić sobie inne rozwiązanie, niż ogólne ramy prawne, które umożliwią tworzenie i realizację lokalnych oraz regionalnych programów pomocowych. Lokalnych, a więc uwzględniających uwarunkowania danego lotniska, w szczególności relacje pomiędzy władzą lokalną i zarządzającym lotniskiem. Regionalnych - wzmacniających potencjał rozwojowy regionu przez samorządy wojewódzkie.
Niezależnie od umożliwienia władzom lokalnym i regionalnym finansowania lub współfinansowania inwestycji lotniskowych i infrastruktury okołolotniskowej, równie ważnym warunkiem rozwoju infrastruktury lotniskowej jest proporcjonalność wymogów technicznych i eksploatacyjnych. Proporcjonalnych, a więc odpowiednich do wymogów przewidywanego ruchu lotniczego, na co zwracają uwagę rezolucje instytucji Unii Europejskiej.

Proporcjonalność wymogów pozwoli na stopniowy rozwój lotnisk lokalnych, co odpowiada wymogom racjonalnego dysponowania środkami publicznymi, jeżeli zostaną one przeznaczone na rozwój tych lotnisk.

Uwzględniając powyższe, wnioski Konferencji przedstawiają się następująco:

1. Rozporządzenie z art. 65a ust. 2 ustawy Prawo lotnicze powinno stwarzać ogólne ramy prawne dla uruchamiania lokalnych i regionalnych programów pomocowych tworzonych przez lokalne i regionalne władze oraz zarządzających lotniskami, które to jednostki odpowiadają za rozwój lotnisk lokalnych zgodnie z rządowym Programem Rozwoju Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych.

2. Lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, jako nowa kategoria lotnisk, odpowiadają potrzebom tworzenia lotnisk użytku publicznego na poziomie lokalnym. Regulacje dotyczące tej kategorii lotnisk powinny być proporcjonalne, zależne od rodzaju ruchu, dla jakiego będą otwarte takie lotniska.

3. Mając na względzie dążenie lotnisk lokalnych do uzyskania statusu lotnisk użytku publicznego (o ograniczonej certyfikacji) oraz implementowania podejść typu GNSS, uzasadnione jest oczekiwanie, aby władze krajowe skorzystały z możliwości odstępstwa od wymogów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 216/2008 dla lotnisk obsługujących mniej niż 10.000 pasażerów rocznie (art. 4 ust. 3b Rozporządzenia).

4. Zamierzając chronić i stopniowo rozwijać infrastrukturę lotniskową, w szczególności lądowiska utworzone na podstawie obowiązujących do niedawna przepisów, konieczne jest umożliwienie tym lądowiskom uzyskania statusu lotnisk użytku wyłącznego. Możliwość taka będzie właściwie wykluczona, jeśli wobec lotnisk wyłącznych o sztucznej drodze startowej będą miały zastosowanie – nawet w ograniczonym zakresie – wymogi międzynarodowe.źródło: PAŻP, aeroklub polski