29 marca 2012

Zmiany nr 1 DO PANS-ATM, Doc4444 (FPL 2012)

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się drugie spotkanie w sprawie zmiany nr 1 DO PANS-ATM, Doc4444 (FPL 2012). Celem spotkania było przypomnienie problematyki związanej z wdrażaniem zmiany nr 1 do PANS-ATM, zwanej dalej FPL 2012, przedstawienie stanu prac na szczeblu krajowym (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - PAŻP) i międzynarodowym (Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - ICAO, Europejska Organizacja Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej - Eurocontrol) oraz przedsięwzięć planowanych do podjęcia w latach 2012 i 2013.


W ww. spotkaniu  uczestniczyli specjaliści z:
 • FDS OPS
 • PLL LOT
 • Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • OLT Express
 • Policji
 • Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Straży Granicznej
 • Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego.
Projekt zmiany nr 1 został zatwierdzony przez ICAO już w 2008 r., ale ze względu na jej zakres przedmiotowy (w szczególności pola 8, 10 i 18) i podmiotowy (AO, ATS, GA, MIL) i wymaganie skoordynowanego wejścia w życie, tj. 15 listopada 2012, ICAO przewidziała tak długi okres implementacji. W ICAO i Eurocontrol zostały powołane specjalne zespoły zadaniowe (Task Force), zajmujące się wdrażaniem zmiany. W spotkaniach TF biorą udział przedstawiciele ULC i PAŻP. Wspomniana zmiana wymaga również nowelizacji rozporządzenia  MI z dn. 25.XI.2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz.U.08.210.1324) - do art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 Prawa lotniczego – w zakresie statusów lotu.

Szczegółowy wykaz systemów PAŻP i podmiotów, na które zmiana oddziałuje:
 • PAŻP:
 1. systemy wstępnego przetwarzania planów lotu (WPPL, TRAFFIC)
 2. systemy kontroli ruchu lotniczego  (AMS2000+, PEGASUS_21)
 3. formatu depesz OLDI
 4. formatu ADEXP
 5. systemy archiwizowania danych
 6. systemy naliczania opłat trasowych (@rms)
 7. składania planów lotu i depesz z nimi związanych (ARO)
 8. dokumenty operacyjne (INOP, AIP, LoA, Pandora, itp.)
 • Operatów lotniczych (AO):
 1. systemy planowania lotów i in. wewnętrzne
 • Sił Powietrznych
 • Innych użytkowników pp (General Aviation, Flight Plan Service Provider).
Stan wdrożenia
Szczegółowy plan wdrożenia określa ICAO EUR Region Plan for Implementation of Amendment 1 to 15th Edition of the PANS-ATM, New FPL Contents 2012, v. 1.27. Niestety, implementacja na całym świecie nie przebiega w sposób jednolity, ponieważ są obszary, z który do dziś brak jest informacji o stanie prac, czy nawet osób, z którymi można by się kontaktować w celu uzyskania informacji, np. Kazachstan, Uzbekistan, Algieria. Brak jest również zaangażowania ze strony Chin, a Grecja, Szwecja czy Chorwacja planują przełożenie wdrożenia zmiany na lata 2013/2014, jako powód podając, np. wdrażanie nowego systemu.

W Polsce zmiana jest wdrażana, PAŻP uczestniczy w spotkaniach zespołów zadaniowych ICAO i Eurocontrol, jak również w testach IFPS (OPT). Ze względu na to, że termin wejścia w życie nowego formatu planu lotu, 15.11.2012, jest nieodwołalny, proces ten rozłożono w 2012 na trzy etapy, tzw. switch 1, 2 i 3.
 
Switch 1 – z terminem wyznaczonym na marzec 2012 - oznacza akceptowanie nowego formatu FPL przez CFMU. Ci AO, którzy już wdrożyli zmianę, mogą składać FPL w nowym formacie.
Switch 2 – z terminem wyznaczonym na 15 listopada 2012 - nowy format będzie już obowiązujący i nie będzie możliwe składanie FPL w starym formacie.
Switch 3 – z terminem wyznaczonym na 2013 (miesiąc jeszcze nie został określony) przewidziano okres translacji, tj. tłumaczenie nowego FPL na stary dla tych organów ATS, które nie wdrożyły jeszcze zmiany.
 
Sesje testowe
Przewidziano 6 sesji testowych (OPT), z których 2 już się odbyły: styczeń i luty 2012. OPT 3 i 4 zaplanowane są na maj i czerwiec br., a OPT 5 i 6 na wrzesień. Oczekiwany jest udział w nich nie tylko organów zajmujących się wytwarzaniem FPL, ale wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej, w celu przetestowania wszystkich systemów przetwarzania FPL. Szczegóły nt. testów dostępne są w EUR 2012 Test Plan. Dla poszczególnych kategorii użytkowników przewidziano specjalne formularze. Należy je wypełnić i przesłać do CFMU nie później niż 7 dni przed terminem testu.
 
Szkolenia
Przewidziano także wiele szkoleń dla użytkowników. Aktualnie PAŻP prowadzi już szkolenia wewnętrzne dla własnego personelu. PAŻP oferuje udział w organizowanych przez Agencję szkoleniach. Informacje dodatkowe można uzyskać wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: k.dybowski@pansa.pl. Obecnie rozważane są możliwości prowadzenia szkoleń na zamówienie w Warszawie i – ewentualnie – wyjazdowych. Eurocontrol przygotował również platformę e-learning, natomiast nie została ona jeszcze aktywowana (pierwotnie miało to nastąpić w połowie marca 2012).

Szczegółowe informacje nt. przetwarzania FPL i poszczególnych pól formularza FPL dostępne są w:
ICAO Doc 4444 Dodatek 2

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego