26 marca 2012

Audyt Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przeprowadziła w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego inspekcję standaryzacyjną w obszarze zarządzania ruchem i służb żeglugi powietrznej (ATM/ANS). Zespół kontrolujący kierowany przez pana Augustina Klusa liczył siedmiu inspektorów.


 
Inspekcja była prowadzona w ośmiu obszarach tematycznych:
 • Organizacja i legislacja,
 • Służby Ruchu Lotniczego (ATS),
 • Służba Meteorologiczna (MET),
 • Służba Informacji Lotniczej (AIS),
 • Służby Łączności, Nawigacji i Dozorowania (CNS),
 • Zarzadzanie Przestrzenią Powietrzną (ASM),
 • Zarzadzanie Przepływem Ruchu Lotniczego (ATFM),
 • Organizacje Szkoleniowe ATM.
Inspekcja była prowadzona pod kątem spełniania wymogów zawartych w następujących regulacjach wspólnotowych:
 • WE 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego,
 • WE 1034/2011 w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej,
 • WE 1035/2011 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej,
 • WE 805/2011 ustanawiające szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008,
 • WE 1070/2009 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 (II Pakiet SES),
 • WE NR 2150/2005 ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej,
 • WE 255/2010 ustanawiające wspólne zasady zarządzania przepływem ruchu lotniczego,
 • DYREKTYWA 2003/42/WE w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz
 • innych przepisów międzynarodowych, głównie ICAO, z nimi powiązanych.
Inspekcją objęto przede wszystkim Departament Żeglugi Powietrznej ULC jak również inne komórki Urzędu, takie jak Inspektorat Bezpieczeństwa Lotów, Wydział Analiz i Statystyk BL, Inspektorat Certyfikacji, Nadzoru i Licencjonowania Personelu ATS, Wydział Szkolenia, Wydział Kadr. Czynnościami inspekcyjnymi objęto również certyfikowane i nadzorowane przez Urząd instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, takie jak PAŻP i IMGW, celem praktycznego sprawdzenia skuteczności nadzoru nad bezpieczeństwem.

Ogółem 8 list kontrolnych zawierało ok. 700 zagadnień przewidywanych do sprawdzenia.

Wstępny raport i projekt raportu końcowego wykazały 16 niezgodności, z których tylko trzy były bezpośrednio związane z bezpieczeństwem i nie wymagały podjęcia natychmiastowych działań. Mimo to, Urząd z własnej inicjatywy podjął działania naprawcze w stosunku do jednej z niezgodności, które to czynności już zakończono. Zdecydowana większość stwierdzonych niezgodności tylko częściowo stanowi obciążenie Urzędu. Dotyczy to przede wszystkim niezgodności wynikających z zapisów na poziomie ustawy i kompetencji Urzędu w kształtowaniu współpracy z władzami nadzorującymi państw sąsiednich.

Ponadto, Urząd Lotnictwa Cywilnego rozważa wystąpienie o zmianę klasyfikacji jednej z tych niezgodności.

Wyniki inspekcji należy ocenić bardzo pozytywnie. Przedstawiciele EASA podkreślali dobre przygotowanie i profesjonalizm strony polskiej w czasie obrad gremiów miedzynarodowych, takich Safety Regulation Commission czy Single European Sky Committee. Raport końcowy zostanie opublikowany na początku maja 2012 roku.

Pozytywnie oceniono przede wszystkim:
 • sposób prowadzenia bieżącego nadzoru;
 • poziom przygotowania i wyszkolenia inspektorów prowadzących czynności kontrolne oraz
 • procedury wdrożone i stosowane w ULC.

źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego