10 lutego 2012

Loty międzynarodowe obcych statków powietrznych - projekt zmiany prawa

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej.

Projekt nowelizacji ma na celu stworzenie podstaw prawnych umożliwiających Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego udzielanie zezwoleń na wykonywanie więcej niż jednego lotu międzynarodowego o znaczeniu państwowym lub innych uzgadnianych drogą dyplomatyczną dla określonych cywilnych statków powietrznych, w określonym czasie nie dłuższym niż jeden rok kalendarzowy, na warunkach określonych rozporządzeniem oraz przy uwzględnieniu zasady wzajemności wobec strony polskiej.

Powyższa propozycja nowelizacji wynika bezpośrednio z faktu, iż rokrocznie od państw obcych wpływa kilka wniosków o udzielenie zezwoleń na więcej niż jeden lot, które na skutek braku odpowiedniej regulacji prawnej do ich wydania są oddalane. Tymczasem zauważyć należy, iż art. 148 ustawy - Prawo lotnicze stanowi o obowiązku zgłoszenia przez właściwy organ państwa obcego zamiaru wykonania lotu cywilnego statku powietrznego „nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem lotu”. Sformułowanie to nie wyklucza zatem sytuacji, w których zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydawane byłoby znacznie wcześniej; w takim wypadku ze względów organizacyjnych racjonalne jednak byłoby jednocześnie stworzenie możliwości objęcia nim więcej niż 1 lotu. Stworzenie prawnych ram do uzyskania zezwolenia na wiele lotów międzynarodowych o znaczeniu państwowym lub innych uzgadnianych drogą dyplomatyczną w okresie nie dłuższym niż jeden rok kalendarzowy przy wcześniejszym wystąpieniu o udzielenie takiego zezwolenia nie pozostawałoby więc w ocenie projektodawcy w sprzeczności z literą ustawy, wymaga natomiast zmiany w rozporządzeniu, by taka sytuacja została expressis verbis przewidziana.

Brak regulacji stwarzającej odpowiednie ramy do wydawania zezwoleń generalnych na wiele lotów międzynarodowych o znaczeniu państwowym lub innych uzgadnianych drogą dyplomatyczną utrudniło niepotrzebnie działalność polskich podmiotów w przedmiotowym zakresie oraz nie uwzględnia – stosowanej w przypadku innych państw – zasady wzajemności.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz cel, którym jest ułatwienie działalności środowiska lotniczego tak w kraju, jak i za granicą uznać należy, iż proponowane zmiany do rozporządzenia są oczekiwane.

W rozporządzeniu dokonano zróżnicowania warunków zgłoszenia w celu udzielenia zezwolenia na wykonanie lotu międzynarodowego o znaczeniu państwowym lub innego uzgadnianego drogą dyplomatyczną oraz zezwolenia na wykonanie więcej niż jednego takiego lotu.

Ponadto, na mocy projektowanej nowelizacji proponuje się uchylenie § 4 obecnie obowiązującego rozporządzenia dotyczącego wymogów w zakresie uzyskania zgody na lot międzynarodowy tranzytowy z materiałami niebezpiecznymi, bowiem kwestie z tym związane zostały unormowane w art. 153a i b ustawy – Prawo lotnicze. W rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 153b ustawy określone zostaną m.in. dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o zgodę na taki lot. W tej sytuacji - w celu uniknięcia podwójnej regulacji ww. zagadnienia – należy uchylić w projektowanym rozporządzeniu przepis dotyczący materii przewozów tzw. DGR.

Nowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych, w tym zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych zatem nie podlega ono notyfikacji.

źódło: Urząd Lotnictwa Cywilnego