30 stycznia 2012

Wypadki lotnicze w 2011 r. - biuletyn informacyjny

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował zestawienie wypadków lotniczych z minionego roku, które były zgłoszone i zarejestrowane w systemie ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting System). Zadaniem Europejskiego Centrum Koordynacji Systemu Raportowania o Zdarzeniach Lotniczych (ECCAIRS), jest zbieranie informacji o zdarzeniach lotniczych w celu podniesienia świadomości i bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni powietrznej oraz lepszego przepływu informacji pomiędzy krajami z niego korzystającymi.

Więcej o systemie, na stronie
poświęconej temu narzędziu.

Zestawienie wypadków za rok 2011 uzyskanych od Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zgodnie z art. 135a ust.2 Ustawy – Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) zgłoszonych w ramach obowiązkowego systemu powiadamiania, które zaistniały w i poza FIR Warszawa z udziałem:
  • statków powietrznych krajowych (*1) i obcych (*2)
  • statków powietrznych krajowych (*1) poza granicami Polski
  • statków powietrznych wyprodukowanych w Polsce i zarejestrowanych/ewidencjonowanych w innych państwach
(*1) – statki powietrzne, które są w Polsce: zarejestrowane, podlegają ewidencji, wyłączone z obowiązku ewidencjonowania.
(*2) – statki powietrzne, które występują w rejestrach lub ewidencji innych państw.


Kwalifikowania zdarzeń lotniczych oraz ustalenia przyczyn wypadku bez orzekania o winie i odpowiedzialności dokonuje wyznaczony dla danego kraju organ, na którego terenie zaistniało zdarzenie. W Polsce taką funkcję pełni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL).


Zestawienie wypadków za rok 2011


W załączniku 2 znajdują się zalecenia oraz informacje o podjętych przez ULC działaniach profilaktycznych. Zestawienie ujmuje zalecenia i działania profilaktyczne w stosunku do wypadków z lat ubiegłych, do których raporty końcowe zostały opublikowane przez PKBWL w roku 2011.


Zestawienie zaleceń i działań profilaktycznych za rok 2011

Dla wypadków lotniczych zaistniałych w 2011 roku, których badanie zostało zakończone ustalono następujące grupy przyczynowe (*3) (stan na 12.01.2012 r.)
Grupa przyczynowa Liczba
H4 - błędy proceduralne  6
H1 - błędy umyślne  4
U - umorzone    

(*3) – Zarządzenie nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych

 
Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego