6 grudnia 2011

Praktyki studenckie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej umożliwia studentom i ich Uczelniom Wyższym odbycie praktyk studenckich w komórkach organizacyjnych PAŻP. Praktyki odbywają się w miesiącach letnich tj. lipcu, sierpniu i wrześniu. Zorganizowane praktyki na mocy porozumienia Uczelni i PAŻP są nieodpłatne a organizacja i koordynacja związanych z nimi zadań leży w kompetencji Działu Przygotowania Szkoleń.

Praktyki realizowane w PAŻP umożlwiają:


a) poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności ich praktycznego wykorzystania

b) poznanie specyfiki funkcjonowania PAŻP ze szczególnym uwzględnieniem komórki organizacyjnej, w której relizowana jest praktyka
c) nabywanie przydatnej wiedzy związanej z przyszłą pracą zawodową
d) kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in pracy w zespole, nawiązywanie kontaktów itd.
e) tworzenie dogodnych warunków do realizacji programu praktyki oraz aktywizacji zawodowej praktykantów
f) poznanie przez PAŻP aktualnego zakresu wiedzy i poziomu umiejętności w jakie może "wyposażyć" praktykantów Uczelnia

W celu uzyskania informacji w zakresie realizacji praktyk studenckich, prosimy o kontakt z niżej wymienionymi pracownikami Działu Przygotowania Szkoleń:

Anna Bogucka: tel +48 22 574 68 14;
e-mail: a.bogucka@pansa.pl

Karina Karwowska: tel +48 22 574 68 24;
e-mail: k.karwowska@pansa.pl

W celu przysłania zgłoszenia na praktykę studencką w PAŻP prosimy o wysłanie go do Kierownika Działu Przygotwania Szkoleń:

Milena Szczygielska: tel +48 22 574 68 10;
e-mail: mailto:m.szczygielska@pansa.pl

Poniżej linki do ważnych informacji

Regulamin organizowania praktyk studenckich

1. Zgłoszenie na praktykę studencką w PAŻP
2. Porozumienie w sprawie praktyk studenckich
3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki
4. Wykaz rodzajów informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
5. Zobowiązanie o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa w PAŻP
6. Oświadczenie

gregnavy
na podstawie informacji PAŻP