28 grudnia 2011

Krok w stronę GNSS w Polsce

Krok na drodze do udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w żegludze powietrznej. Podpisano umowę PAŻP z Głównym Geodetą Kraju - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, umożliwiającą PAŻP nieodpłatne wykorzystanie geodezyjnej sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS do monitorowania stanu systemu GPS. Dane o stanie sygnału GPS będą gromadzone i utrzymywane przez cztery tygodnie. Umowa obowiązywać będzie przez rok.


Umowa pomiędzy PAŻP i Głownym Geodetą Kraju przewiduje, że Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie:
•  prowadzić rejestrację danych z satelitów GPS;
• przechowywać na serwerach systemu ASG-EUPOS zarejestrowane dane przez okres przynajmniej  czterech tygodni od dnia ich zarejestrowania;
• udostępniać zarejestrowane dane na żądanie PAŻP przez okres, co najmniej czterech tygodni;
• udostępnianić PAŻP informacje o aktualnej dostępności obserwacji ze stacji referencyjnych systemu  ASG - EUPOS w ustalonych odstępach czasu.

Ponadto Główny Geodeta Kraju zapewni PAŻP dostęp do danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS
- Dostępność powyższych danych jest jednym z warunków udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w nawigacji - podkreślił Krzysztof Banaszek prezes PAŻP

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej staje się kolejnym instytucjonalnym użytkownikiem systemu ASG-EUPOS, budowanego pierwotnie dla przedsiębiorców – zaznaczyła Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju.

Zgodnie z zaleceniem Załącznika 10 ICAO Kraj, który zatwierdził operacje oparte o GNSS powinien zapewnić, że dane odpowiednie dla tych operacji będą rejestrowane. Dane te są głównie przeznaczone do wykorzystania w badaniach wypadków i incydentów lotniczych. Mogą być także wykorzystywane w okresowych potwierdzeniach, że dokładność, wiarygodność, ciągłość i dostępność sygnału są utrzymywane w granicach wymaganych dla zaaprobowanych operacji. PAŻP planuje wykorzystanie systemu GPS wspartego przez pokładowy system ABAS, jako sensora nawigacyjnego do wsparcia operacji PRNAV w TMA Warszawa.

źródło: PAŻP